Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 26/2012

Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii AB

Raport z dnia: 2012-12-28 00:00

Zarząd PCC Rokita SA przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji obligacji serii AB emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego opublikowanego 19 czerwca 2012 roku oraz Szczegółowych Warunków Emisji Obligacji serii AB opublikowanych w dniu 20 listopada 2012 r.:

1. data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
– w Transzy Instytucjonalnej: 3 grudnia – 13 grudnia 2012 r.
– w Transzy Otwartej: 3 grudnia – 14 grudnia 2012 r.

2. data przydziału obligacji: 18 grudnia 2012 r.

3. liczba obligacji objętych subskrypcją: 200.00, w tym:
– w Transzy Instytucjonalnej: 100.000
– w Transzy Otwartej: 100.000

4. stopa redukcji obligacji:
w Transzy Instytucjonalnej redukcja nie wystąpiła.
Stopa redukcji w Transzy Otwartej wyniosła 55,25%.

5. liczba obligacji, na które złożono zapisy: 323.449, w tym:
– w Transzy Instytucjonalnej: 100.000
– w Transzy Otwartej: 223.449

6. liczba przydzielonych obligacji: 200.000, w tym:
– w Transzy Instytucjonalnej: 100.000
– w Transzy Otwartej: 100.000

7. cena, po jakiej obligacje serii AB były nabywane: 100 zł

8. liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją:
– w Transzy Instytucjonalnej: 8
– w Transzy Otwartej: 402

9. liczba osób, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
– w Transzy Instytucjonalnej: 8
– w Transzy Otwartej: 399

10. obligacje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję).

11. wartość przeprowadzonej subskrypcji obligacji serii AB: 20.000.000 zł

Łączny koszt emisji obligacji, obejmujący koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty oraz średni koszt przeprowadzenia oferty przypadający na jedną oferowaną obligację zostanie przedstawiony odrębnym raportem bieżącym po ostatniej emisji przeprowadzonej w ramach Programu Emisji Obligacji.

Podstawa prawna:
§33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.