Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 16/2012

Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii AA

Raport z dnia: 2012-10-11 00:00

Zarząd PCC Rokita SA przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji obligacji serii AA emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego opublikowanego 19 czerwca 2012 roku oraz Szczegółowych Warunków Emisji Obligacji opublikowanych w dniu 12 września 2012 r.:

1. data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
– w Transzy Instytucjonalnej: 17 września – 27 września 2012 r.
– w Transzy Otwartej: 17 września – 28 września 2012 r.

2. data przydziału obligacji: 3 października 2012 r.

3. liczba obligacji objętych subskrypcją: 250.00, w tym::
– w Transzy Instytucjonalnej: 121.000
– w Transzy Otwartej: 129.000

4. stopa redukcji obligacji:
w Transzy Instytucjonalnej redukcja nie wystąpiła. Obligacje nieprzydzielone oferowane w Transzy Instytucjonalnej i nieobjęte zapisami w Transzy Instytucjonalnej, zostały przesunięte do Transzy Otwartej. Stopa redukcji w Transzy Otwartej wyniosła 69,85%.

5. liczba obligacji, na które złożono zapisy: 554.181, w tym:
– w Transzy Instytucjonalnej: 118.700
– w Transzy Otwartej: 435.481

6. liczba przydzielonych obligacji: 250.000, w tym:
– w Transzy Instytucjonalnej: 118.700
– w Transzy Otwartej: 131.300

7. cena, po jakiej obligacje serii A były nabywane: 100 zł

8. liczba zapisów na obligacje: 574, w tym:
– w Transzy Instytucjonalnej: 42
– w Transzy Otwartej: 532

9. liczba osób, którym przydzielono obligacje:
– w Transzy Instytucjonalnej: 42
– w Transzy Otwartej: 476

10. obligacje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję).

11. wartość przeprowadzonej subskrypcji obligacji serii AA: 25.000.000 zł

Łączny koszt emisji obligacji, obejmujący koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty oraz średni koszt przeprowadzenia oferty przypadający na jedną oferowaną obligację zostanie przedstawiony odrębnym raportem bieżącym po ostatniej emisji przeprowadzonej w ramach Programu Emisji Obligacji.

Podstawa prawna:
§33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.