Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 4/2011

Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii A

Raport z dnia: 2011-06-22 00:00

Zarząd PCC Rokita SA przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji obligacji serii A:

1. data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 23 maja – 10 czerwca 2011 r.

2. data przydziału obligacji: 14 czerwca 2011 r.

3. liczba obligacji objętych subskrypcją: 150.000 obligacji serii A, bez podziału na transze

4. stopa redukcji obligacji wyniosła 62,52 %

5. liczba obligacji, na które złożono zapisy: 400.173

6. liczba przydzielonych obligacji: 150.000

7. cena, po jakiej obligacje serii A były nabywane: 100 zł

8. liczba zapisów na obligacje: 383

9. liczba osób, którym przydzielono obligacje: 362 osób

10. obligacje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję).

11. wartość przeprowadzonej subskrypcji obligacji serii A: 15.000.000 zł

12. Łączny koszt emisji obligacji serii A wyniósł 635.300 zł, w tym:
a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 245.000 zł
b) koszt wynagrodzenia subemitentów: 0
c) koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 106.500 zł
d) koszty promocji oferty: 283.800zł

Koszty te ujmowane będą w kosztach finansowych.

13. Średni koszt przeprowadzenia oferty przypadający na jedną oferowaną obligację: 4,24 zł.

Podstawa prawna: §33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.