Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 19/2014

Informacja o ostatecznej cenie Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie oferowanych Akcji Sprzedawanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach

Raport z dnia: 2014-06-04 13:00

Zarząd PCC Rokita SA (dalej: „Spółka”) informuje, na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości informację o ustaleniu:

1. Ostatecznej liczby akcji oferowanych w związku z prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ofertą publiczną 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1.588.264,00 zł, oferowanych w ramach subskrypcji otwartej przez Emitenta z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy („Akcje Spółki serii C”), oraz do 1.389.731 Akcji serii B, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1.389.731,00 złotych, oferowanych do sprzedaży przez Sprzedającego („Akcje Sprzedawane”), łącznie stanowiących „Akcje Oferowane”.
Ustalono ostateczną liczbę oferowanych Akcji Sprzedawanych tj. że przedmiotem oferty publicznej przeprowadzanej na podstawie Prospektu będzie 1.389.731 Akcji Sprzedawanych (ostateczna liczba oferowanych Akcji Sprzedawanych).

Ponadto ustalono ostateczną liczbę Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach:
– w Transzy Instytucjonalnej oferowanych jest 2.531.296 Akcji Oferowanych.
– w Transzy Indywidualnej oferowanych jest 446.699 Akcji Oferowanych.

2. Ostatecznej cenie Akcji Oferowanych:
– ustalono ostateczną cenę emisyjną Akcji Spółki serii C na poziomie 33 (trzydzieści trzy) złote,
– ustalono ostateczną cenę sprzedaży Akcji Sprzedawanych na poziomie 33 (trzydzieści sześć) złote.


Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.)

Zastrzeżenie: Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie będzie Prospekt Emisyjny PCC Rokita SA zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i następnie opublikowany na stronach internetowych Emitenta www.pcc.rokita.pl oraz Oferującego www.bdm.pl. Materiał ten i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii, ani do rezydentów tych krajów. Niniejszy materiał nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta sprzedaży lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.