Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 6/2024

Emisja obligacji serii HC w ramach VIII Programu Emisji Obligacji

Raport z dnia: 2024-02-19 15:39

Zarząd PCC Rokita S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 19 lutego 2024 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii HC oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii HC („Obligacje serii HC”), („Uchwała"). Obligacje serii HC emitowane są na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego VIII Programu Emisji Obligacji („Prospekt”), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 20 lipca 2023 r.

Emisja obejmuje 250.000 Obligacji serii HC zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Łączna wartość nominalna Obligacji serii HC wyniesie 25.000.000,00 zł. Oprocentowanie Obligacji serii HC będzie zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie zmiennej stopy bazowej, którą na dzień podjęcia Uchwały jest WIBOR 3M, powiększonej o stałą marżę w wysokości 2,80 p.p. (słownie: dwa i osiemdziesiąt setnych punktu procentowego) w skali roku. Szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania Obligacji serii HC, w tym w szczególności stopy bazowej, zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii HC. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje serii HC w terminie 5 lat i 3 miesięcy od dnia ich przydziału, przy czym Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji serii HC, na zasadach określonych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii HC. Obligacje serii HC nie będą zabezpieczone. Emisja Obligacji serii HC dojdzie do skutku, jeżeli należycie subskrybowanych i opłaconych zostanie co najmniej 10.000 Obligacji serii HC (próg emisji).

Obligacje serii HC nie będą miały formy dokumentu, będą zdematerializowane oraz zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wszystkie terminy pisane dużą literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku