Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 19/2023

Emisja obligacji serii HB w ramach VIII Programu Emisji Obligacji

Raport z dnia: 2023-12-04 17:31

Zarząd PCC Rokita S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 4 grudnia 2023 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii HB oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii HB („Obligacje serii HB”), („Uchwała"). Obligacje serii HB emitowane są na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego VIII Programu Emisji Obligacji („Prospekt”), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 20 lipca 2023 r.

Emisja obejmuje 250.000 Obligacji serii HB zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Łączna wartość nominalna Obligacji serii HB wyniesie 25.000.000,00 zł. Oprocentowanie Obligacji serii HB będzie zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie zmiennej stopy bazowej, którą na dzień podjęcia Uchwały jest WIBOR 3M, powiększonej o stałą marżę w wysokości 3,20 p.p. (słownie: trzy i dwadzieścia setnych punktu procentowego) w skali roku. Szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania Obligacji serii HB, w tym w szczególności stopy bazowej, zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii HB. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje serii HB w terminie 5 lat od dnia ich przydziału, przy czym Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji serii HB, na zasadach określonych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii HB. Obligacje serii HB nie będą zabezpieczone. Emisja Obligacji serii HB dojdzie do skutku, jeżeli należycie subskrybowanych i opłaconych zostanie co najmniej 10.000 Obligacji serii HB (próg emisji).

Obligacje serii HB nie będą miały formy dokumentu, będą zdematerializowane oraz zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wszystkie terminy pisane dużą literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku