Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 13/2023

Emisja obligacji serii HA w ramach VIII Programu Emisji Obligacji

Raport z dnia: 2023-10-05 16:09

Zarząd PCC Rokita S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 5 października 2023 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii HA oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii HA („Obligacje serii HA”), („Uchwała”). Obligacje serii HA emitowane są na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego VIII Programu Emisji Obligacji („Prospekt”), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 20 lipca 2023 r.

Emisja obejmuje 250.000 Obligacji serii HA zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Łączna wartość nominalna Obligacji serii HA wyniesie 25.000.000,00 zł. Oprocentowanie Obligacji serii HA będzie zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie zmiennej stopy bazowej, którą na dzień podjęcia Uchwały jest WIBOR 3M, powiększonej o stałą marżę w wysokości 3,20 p.p. (słownie: trzy i dwadzieścia setnych punktu procentowego) w skali roku. Szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania Obligacji serii HA, w tym w szczególności stopy bazowej zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii HA. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje serii GA w terminie 5 lat od dnia ich przydziału, przy czym Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji serii HA, na zasadach określonych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii HA. Obligacje serii HA nie będą zabezpieczone. Emisja Obligacji serii HA dojdzie do skutku, jeżeli należycie subskrybowanych i opłaconych zostanie co najmniej 10.000 Obligacji serii HA (próg emisji).

Obligacje serii HA nie będą miały formy dokumentu, będą zdematerializowane oraz zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wszystkie terminy pisane dużą literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku