Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 9/2020

Emisja obligacji serii GB z VII Programu Emisji Obligacji

Raport z dnia: 2020-04-16 13:46

Zarząd PCC Rokita SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że działając na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego VII Programu Emisji Obligacji („Prospekt”), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 6 czerwca 2019 r., opublikowanego 11 czerwca 2019 r. oraz na podstawie art. 2 pkt. 1) lit. a), art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. 17, art. 33 i art. 45 Ustawy o Obligacjach, art. 368 § 1 KSH oraz ust. 1 pkt 8) uchwały Zarządu PCC Rokita SA z 19 kwietnia 2019 r. nr 398/IX/19 w sprawie VII Programu Emisji Obligacji („Program”), podjął 16 kwietnia 2020 r. uchwałę nr 624/IX/20 w sprawie emisji obligacji serii GB oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii GB („Obligacje serii GB”).
W ramach Programu Spółka wyemituje 200.000 Obligacji serii GB o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Łączna wartość nominalna Obligacji serii GB wyniesie 20.000.000,00 zł. Obligacje serii GB oprocentowane będą w stałej wysokości 5,5 proc. w stosunku rocznym.

Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje serii GB w terminie 7 lat od dnia ich przydziału. Obligacje serii GB będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji serii GB, którego to zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii GB.

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii GB, stanowiące szczegółowe warunki oferty Obligacji serii GB, zostaną podane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 24 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Obligacje serii GB nie będą miały formy dokumentu, będą zdematerializowane oraz zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W tym celu Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Obligacji serii GB do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wszystkie terminy pisane dużą literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku