Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 14/2019

Emisja obligacji serii FA z VI Programu Emisji Obligacji

Raport z dnia: 2019-04-05 20:49

Zarząd PCC Rokita SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że działając na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego VI Programu Emisji Obligacji („Prospekt”), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 25 czerwca 2018 r., opublikowanego 26 czerwca 2018 r. oraz na podstawie art. 2 pkt. 1) lit. a), art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. 17, art. 33 i art. 45 Ustawy o Obligacjach, art. 368 § 1 KSH oraz ust. 1 pkt 8) uchwały Zarządu PCC Rokita SA z 21 lutego 2018 r. nr 120/IX/18 w sprawie VI Programu Emisji Obligacji („Program”), podjął 5 kwietnia 2019 r. uchwałę nr 379/IX/19 w sprawie emisji obligacji serii FA oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii FA („Obligacje serii FA”).

W ramach Programu Spółka wyemituje 220.000 Obligacji serii FA o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Łączna wartość nominalna Obligacji serii FA wyniesie 22.000.000,00 zł. Obligacje serii FA oprocentowane będą w stałej wysokości 5 proc. w stosunku rocznym. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje serii FA w terminie 7 lat od dnia ich przydziału. Obligacje serii FA będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji serii FA, którego to zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii FA.

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii FA, stanowiące szczegółowe warunki oferty Obligacji serii FA, zostaną podane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 24 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Obligacje serii FA nie będą miały formy dokumentu, będą zdematerializowane oraz zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W tym celu Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Obligacji serii FA do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wszystkie terminy pisane dużą literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)