Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 41/2017

Emisja obligacji serii EC z V Programu Emisji Obligacji

Raport z dnia: 2017-09-22 12:26

Zarząd PCC Rokita SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że działając na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego V Programu Emisji Obligacji („Prospekt”), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 15 maja 2017 r., opublikowanego 18 maja 2017 r. oraz na podstawie art. 2 pkt. 1) lit. a), art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. 17, art. 33 i art. 45 Ustawy o Obligacjach, art. 368 § 1 KSH oraz ust. 1 pkt 8) uchwały Zarządu PCC Rokita SA z 28 marca 2017 r. nr 468/VIII/17 w sprawie V Programu Emisji Obligacji („Program”), podjął 22 września 2017 r. uchwałę nr 035/IX/17 w sprawie emisji obligacji serii EC oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii EC („Obligacje serii EC”).

W ramach Programu Spółka wyemituje 250.000 Obligacji serii EC o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Łączna wartość nominalna Obligacji serii EC wyniesie 25.000.000,00 zł. Obligacje serii EC oprocentowane będą w stałej wysokości 5 proc. w stosunku rocznym. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje serii EC w terminie 6 lat od dnia ich przydziału. Obligacje serii EC będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji serii EC, którego to zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii EC.

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii EC, stanowiące szczegółowe warunki oferty Obligacji serii EC, zostaną podane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 24 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Obligacje serii EC nie będą miały formy dokumentu, będą zdematerializowane oraz zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W tym celu Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Obligacji serii EC do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wszystkie terminy pisane dużą literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)