Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 51/2016

Emisja obligacji serii DD z IV Programu Emisji Obligacji

Raport z dnia: 2016-10-25 17:01

Zarząd PCC Rokita SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że działając na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego IV Programu Emisji Obligacji („Prospekt”), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 23 marca 2016 r., opublikowanego 29 marca 2016 r. oraz na podstawie art. 2 pkt. 1) lit. a), art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. 17, art. 33 i art. 45 Ustawy o Obligacjach, art. 368 § 1 KSH oraz ust. 1 pkt 7) uchwały Zarządu PCC Rokita SA z 5 lutego 2016 r. nr 227/VIII/16 w sprawie IV Programu Emisji Obligacji („Program”), podjął 25 października 2016 r. uchwałę nr 373/VIII/16 w sprawie emisji obligacji serii DD oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii DD („Obligacje serii DD”).

W ramach IV Programu Emisji Obligacji Spółka wyemituje 250.000 Obligacji serii DD o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Łączna wartość nominalna Obligacji serii DD wyniesie 25.000.000,00 zł. Obligacje serii DD oprocentowane będą w stałej wysokości 5 proc. w stosunku rocznym. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi

Obligacje serii DD w terminie 7 lat od dnia ich przydziału. Obligacje serii DD będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji serii DD, którego to zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii DD.

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii DD, stanowiące szczegółowe warunki oferty Obligacji serii DD, zostaną podane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 24 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Obligacje serii DD nie będą miały formy dokumentu, będą zdematerializowane oraz zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejsza Uchwała upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Obligacji serii DD do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wszystkie terminy pisane dużą literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)