Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 39/2016

Emisja obligacji serii DC z IV Programu Emisji Obligacji

Raport z dnia: 2016-07-25 21:19

Zarząd PCC Rokita SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że działając na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego IV Programu Emisji Obligacji („Prospekt”), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 23 marca 2016 r., opublikowanego 29 marca 2016 r. oraz na podstawie art. 2 pkt. 1) lit. a), art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. 17, art. 33 i art. 45 Ustawy o Obligacjach, art. 368 § 1 KSH oraz ust. 1 pkt 7) uchwały Zarządu PCC Rokita SA z 5 lutego 2016 r. nr 227/VIII/16 w sprawie IV Programu Emisji Obligacji („Program”), podjął 25 lipca 2016 r. uchwałę nr 336/VIII/16 w sprawie emisji obligacji serii DC oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii DC („Obligacje serii DC”).

W ramach IV Programu Emisji Obligacji Spółka wyemituje 250.000 Obligacji serii DC o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Łączna wartość nominalna Obligacji serii DC wyniesie 25.000.000,00 zł. Obligacje serii DC oprocentowane będą w stałej wysokości 5 proc. w stosunku rocznym. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje serii DC w terminie 7 lat od dnia ich przydziału. Obligacje serii DC będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji serii DC, którego to zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii DC.

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii DC, stanowiące szczegółowe warunki oferty Obligacji serii DC, zostaną podane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 24 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Obligacje serii DC nie będą miały formy dokumentu, będą zdematerializowane oraz zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejsza Uchwała upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Obligacji serii DC do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Wszystkie terminy pisane dużą literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)