Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 23/2016

Emisja obligacji serii DB z IV Programu Emisji Obligacji

Raport z dnia: 2016-04-27 02:00

Zarząd PCC Rokita SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że działając na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego IV Programu Emisji Obligacji („Prospekt”), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 23 marca 2016 r., opublikowanego 29 marca 2016 r. oraz na podstawie art. 2 pkt. 1) lit. a), art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. 17, art. 33 i art. 45 Ustawy o Obligacjach, art. 368 § 1 KSH oraz ust. 1 pkt 7) uchwały Zarządu PCC Rokita SA z 5 lutego 2016 r. nr 227/VIII/16 w sprawie IV Programu Emisji Obligacji („Program”), podjął 27 kwietnia 2016 r. uchwałę nr 284/VIII/16 w sprawie emisji obligacji serii DB oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii DB („Obligacje serii DB”).

W ramach IV Programu Emisji Obligacji Spółka wyemituje 200.000 Obligacji serii DB o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Łączna wartość nominalna Obligacji serii DB wyniesie 20.000.000,00 zł. Obligacje serii DB oprocentowane będą w stałej wysokości 5 proc. w stosunku rocznym. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje serii DB w terminie 6 lat od dnia ich przydziału. Obligacje serii DB będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji serii DB, którego to zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii DB.

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii DB, stanowiące szczegółowe warunki oferty Obligacji serii DB, zostaną podane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 24 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Obligacje serii DB nie będą miały formy dokumentu, będą zdematerializowane oraz zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Niniejsza Uchwała upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Obligacji serii DB do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wszystkie terminy pisane dużą literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Podstawa szczegółowa: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych