Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 17/2016

Emisja obligacji serii DA z IV Programu Emisji Obligacji

Raport z dnia: 2016-04-07 00:00

Zarząd PCC Rokita SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że działając na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego IV Programu Emisji Obligacji („Prospekt”), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 23 marca 2016 r., opublikowanego 29 marca 2016 r. oraz na podstawie art. 2 pkt. 1) lit. a), art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. 17, art. 33 i art. 45 Ustawy o Obligacjach, art. 368 § 1 KSH oraz ust. 1 pkt 7) uchwały Zarządu PCC Rokita SA z 5 lutego 2016 r. nr 227/VIII/16 w sprawie IV Programu Emisji Obligacji („Program”), podjął 7 kwietnia 2016 r. uchwałę nr 269/VIII/16 w sprawie emisji obligacji serii DA oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii DA („Obligacje serii DA”).

W ramach IV Programu Emisji Obligacji Spółka wyemituje 250.000 Obligacji serii DA o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Łączna wartość nominalna Obligacji serii DA wyniesie 25.000.000,00 zł. Obligacje serii DA oprocentowane będą w stałej wysokości 5 proc. w stosunku rocznym. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje serii DA w terminie 5 lat od dnia ich przydziału. Obligacje serii DA będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji serii DA, którego to zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii DA.

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii DA, stanowiące szczegółowe warunki oferty Obligacji serii DA, zostaną podane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 24 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Obligacje serii DA nie będą miały formy dokumentu, będą zdematerializowane oraz zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejsza Uchwała upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Obligacji serii DA do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wszystkie terminy pisane dużą literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Podstawa szczegółowa: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych