Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 19/2015

Emisja obligacji serii CA z III Programu Emisji Obligacji

Raport z dnia: 2015-06-12 00:00

Zarząd PCC Rokita SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że działając na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego III Programu Emisji Obligacji („Prospekt”), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 11 czerwca 2015 r., opublikowanego 12 czerwca 2015 r. oraz na podstawie art. 2 pkt. 1), art. 4, art. 5a, art. 5b, art. 9, art. 11, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach, art. 368 § 1 KSH oraz ust. 1 pkt 8) uchwały Zarządu PCC Rokita SA z 22 stycznia 2015 r. nr 092/VIII/15 w sprawie III Programu Emisji Obligacji („Program”), podjął 12 czerwca 2015 r. uchwałę nr 148/VIII/15 w sprawie emisji obligacji serii CA oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii CA („Obligacje serii CA”).

W ramach III Programu Emisji Obligacji Spółka wyemituje 200.000 Obligacji serii CA o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Łączna wartość nominalna Obligacji serii CA wyniesie 20.000.000,00 zł. Obligacje serii CA oprocentowane będą w stałej wysokości 5 proc. w stosunku rocznym. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje serii CA w terminie 5 lat od dnia ich przydziału. Obligacje serii CA będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji serii CA, którego to zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii CA.

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii CA, stanowiące szczegółowe warunki oferty Obligacji serii CA, zostaną podane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 24 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Obligacje serii CA nie będą miały formy dokumentu, będą zdematerializowane oraz zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Niniejsza Uchwała upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Obligacji serii CA do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wszystkie terminy pisane dużą literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Podstawa szczegółowa: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych