Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 36/2014

Emisja obligacji serii BB z II Programu Emisji Obligacji

Raport z dnia: 2014-09-23 00:00

Zarząd PCC Rokita SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że działając na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego II Programu Emisji Obligacji („Prospekt”), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 28 stycznia 2014r., opublikowanego 31 stycznia 2014r. oraz na podstawie art. 2 pkt. 1), art. 4, art. 5a, art. 5b, art. 9, art. 11, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach, art. 368 § 1 KSH oraz ust. 1 pkt 8) uchwały z 28 czerwca 2013 r. nr 349/VII/13 Zarządu PCC Rokita SA w sprawie II Programu Emisji Obligacji („Program”), podjął 23 września 2014r. uchwałę nr 042/VIII/14 w sprawie emisji obligacji serii BB oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii BB („Obligacje serii BB”). 

W ramach II Programu Emisji Obligacji Spółka wyemituje 250.000 Obligacji serii BB o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Łączna wartość nominalna Obligacji serii BA wyniesie 25.000.000,00 zł. Obligacje serii BB oprocentowane będą w stałej wysokości 5,5 proc. w stosunku rocznym. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje serii BB w terminie 5 lat od dnia ich przydziału. Obligacje serii BB będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji serii BB, którego to zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii BB. 

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii BB, stanowiące szczegółowe warunki oferty Obligacji serii BB, zostaną podane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 24 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

Obligacje serii BB nie będą miały formy dokumentu, będą zdematerializowane oraz zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Niniejsza Uchwała upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Obligacji serii BB do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Wszystkie terminy pisane dużą literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie. 

Podstawa szczegółowa: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych