Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 17/2013

Emisja obligacji serii AD z Programu Emisji Obligacji

Raport z dnia: 2013-05-06 00:00

Zarząd PCC Rokita SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że działając na podstawie prospektu emisyjnego („Prospekt”) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 11 czerwca 2012 roku, opublikowanego 19 czerwca 2012 roku oraz na podstawie art. 2 pkt. 1), art. 4, art. 5a, art. 5b, art. 9, art. 11, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, art. 368 § 1 KSH oraz punktu 1.8 uchwały zarządu nr VII/112/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie Programu Emisji Obligacji ("Program"), podjął 6 maja 2013 roku uchwałę nr 325/VII/13 w sprawie kolejnej w Programie emisji Obligacji serii AD ("Obligacje serii AD").

W ramach Programu Emisji Obligacji Spółka wyemituje 250.000 Obligacji serii AD o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Łączna wartość nominalna Obligacji serii AD wyniesie 25.000.000,00 zł.

Obligacje serii AD oprocentowane są w wysokości 6,8 proc. w stosunku rocznym. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje serii AD w terminie 48 miesięcy od dnia ich przydziału. Obligacje serii AD są emitowane jako obligacje niezabezpieczone. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji serii AD. Prawo wcześniejszego wykupu będzie realizowane poprzez wypłatę obligatariuszom kwoty wcześniejszego wykupu, stanowiącej wartość nominalną obligacji powiększoną o odsetki należne od pierwszego dnia bieżącego okresu odsetkowego do dnia wcześniejszego wykupu oraz powiększoną o premię w wysokości 0,05 proc. wartości nominalnej obligacji za każde pełne 30 dni pozostające od dnia wcześniejszego wykupu do daty wykupu. Prawo Spółki do wcześniejszego wykupu Obligacji może zostać wykonane wyłącznie w odniesieniu do wszystkich obligacji.

Oferta obligacji serii AD zostanie podzielona na transze: 
– transzę otwartą, w której zaoferowanych zostanie 100.000 obligacji
– transzę instytucjonalną, w której zaoferowanych zostanie 150.000 obligacji

Obligacje serii AD będą oferowane w ramach oferty publicznej, na zasadach opisanych w Prospekcie, Szczegółowych Warunkach Emisji, aneksach do Prospektu i ewentualnych komunikatach aktualizujących. 
Szczegółowe Warunki Emisji Obligacji serii AD, stanowiące szczegółowe warunki oferty Obligacji serii AD, w rozumieniu art. 24 Ustawy o ofercie, zostały przyjęte przez Zarząd Spółki 6 maja 2013 r. odrębną uchwałą o nr 326/VII/13.

Obligacje AD nie będą miały formy dokumentu. Obligacje serii AD będą zdematerializowane. Obligacje serii AD zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejsza Uchwała upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Obligacji serii AD do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
Wszystkie terminy pisane dużą literą, a niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Podstawa szczegółowa:
art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.