Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 7/2013

Emisja obligacji serii AC z Programu Emisji Obligacji

Raport z dnia: 2013-03-14 00:00

Zarząd PCC Rokita SA („Spółka”, "Emitent") informuje, że działając na podstawie prospektu emisyjnego („Prospekt”) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 11 czerwca 2012 roku, opublikowanego 19 czerwca 2012 roku oraz na podstawie art. 2 pkt. 1), art. 4, art. 5a, art. 5b, art. 9, art. 11, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, art. 368 § 1 KSH oraz punktu 1.8 uchwały zarządu nr VII/112/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie Programu Emisji Obligacji („Program”), podjął 14 marca 2013 roku uchwałę nr 292/VII/13 w sprawie kolejnej w Programie emisji Obligacji serii AC („Obligacje serii AC”). 
W ramach Programu Emisji Obligacji Spółka wyemituje 250.000 Obligacji serii AC o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Łączna wartość nominalna Obligacji serii AC wyniesie 25.000.000,00 zł.

Obligacje serii AC oprocentowane są w wysokości 7,5 proc. w stosunku rocznym. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje serii AC w terminie 36 miesięcy od dnia ich przydziału. Obligacje serii AC są emitowane jako obligacje niezabezpieczone. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji serii AC. Prawo wcześniejszego wykupu będzie realizowane poprzez wypłatę obligatariuszom kwoty wcześniejszego wykupu, stanowiącej wartość nominalną obligacji powiększoną o odsetki należne od pierwszego dnia bieżącego okresu odsetkowego do dnia wcześniejszego wykupu oraz powiększoną o premię w wysokości 0,05 proc. wartości nominalnej obligacji za każde pełne 30 dni pozostające od dnia wcześniejszego wykupu do daty wykupu. Prawo Spółki do wcześniejszego wykupu Obligacji może zostać wykonane wyłącznie w odniesieniu do wszystkich obligacji.

Oferta obligacji serii AC zostanie podzielona na transze: 
– transzę otwartą, w której zaoferowanych zostanie 125.000 obligacji
– transzę instytucjonalną, w której zaoferowanych zostanie 125.000 obligacji

Obligacje serii AC będą oferowane w ramach oferty publicznej, na zasadach opisanych w Prospekcie, Szczegółowych Warunkach Emisji, aneksach do Prospektu i ewentualnych komunikatach aktualizujących. 
Szczegółowe Warunki Emisji Obligacji serii AC, stanowiące szczegółowe warunki oferty Obligacji serii AC, w rozumieniu art. 24 Ustawy o ofercie, zostały przyjęte przez Zarząd Spółki 14 marca 2013 r. odrębną uchwałą o nr 293/VII/13.

Obligacje AC nie będą miały formy dokumentu. Obligacje serii AC będą zdematerializowane. Obligacje serii AC zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejsza Uchwała upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Obligacji serii AC do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
Wszystkie terminy pisane dużą literą, a niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Podstawa szczegółowa:
art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych