Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 22/2012

Emisja obligacji serii AB z Programu Emisji Obligacji

Raport z dnia: 2012-11-16 00:00

Zarząd PCC Rokita SA („Spółka”, "Emitent") informuje, że działając na podstawie prospektu emisyjnego („Prospekt”) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 11 czerwca 2012 roku, opublikowanego 19 czerwca 2012 roku oraz na podstawie art. 2 pkt. 1), art. 4, art. 5a, art. 5b, art. 9, art. 11, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, art. 368 § 1 KSH oraz punktu 1.8 uchwały zarządu nr VII/112/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie Programu Emisji Obligacji („Program”), podjął 15 listopada 2012 roku uchwałę nr 238/VII/12 w sprawie kolejnej w Programie emisji Obligacji serii AB („Obligacje serii AB”).
W ramach Programu Emisji Obligacji Spółka wyemituje 200.000 Obligacji serii AB o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Łączna wartość nominalna Obligacji serii AB wyniesie 20.000.000,00 zł.

Obligacje serii AB oprocentowane są w wysokości 8,3 proc. w stosunku rocznym. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje serii AB w terminie 30 miesięcy od dnia ich przydziału. Obligacje serii AB są emitowane jako obligacje niezabezpieczone. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji serii AB. Prawo wcześniejszego wykupu będzie realizowane poprzez wypłatę obligatariuszom kwoty wcześniejszego wykupu, stanowiącej wartość nominalną obligacji powiększoną o odsetki należne od pierwszego dnia bieżącego okresu odsetkowego do dnia wcześniejszego wykupu oraz powiększoną o premię w wysokości 0,05 proc. wartości nominalnej obligacji za każde pełne 30 dni pozostające od dnia wcześniejszego wykupu do daty wykupu. Prawo Spółki do wcześniejszego wykupu obligacji może zostać wykonane wyłącznie w odniesieniu do wszystkich obligacji.

Oferta obligacji serii AB zostanie podzielona na transze:
– transzę otwartą, w której zaoferowanych zostanie 100.000 obligacji
– transzę instytucjonalną, w której zaoferowanych zostanie 100.000 obligacji

Obligacje serii AB będą oferowane w ramach oferty publicznej, na zasadach opisanych w Prospekcie, Szczegółowych Warunkach Emisji, aneksach do Prospektu i ewentualnych komunikatach aktualizujących.
Szczegółowe Warunki Emisji Obligacji serii AB, stanowiące szczegółowe warunki oferty Obligacji serii AB, w rozumieniu art. 24 Ustawy o ofercie, zostały przyjęte przez Zarząd Spółki 15 listopada 2012 r. odrębną uchwałą o nr 239/VII/12.

Obligacje AB nie będą miały formy dokumentu. Obligacje serii AB będą zdematerializowane. Obligacje serii AB zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejsza Uchwała upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Obligacji serii AB do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Wszystkie terminy pisane dużą literą, a niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Podstawa szczegółowa:
art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych