Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 13/2012

Emisja obligacji serii AA z Programu Emisji Obligacji

Raport z dnia: 2012-09-11 00:00

Zarząd PCC Rokita S.A. ("Spółka") informuje, że działając na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 czerwca 2012 roku, opublikowanego w dniu 19 czerwca 2012 roku („Prospekt”) oraz na podstawie art. 2 pkt. 1), art. 4, art. 5a, art. 5b, art. 9, art. 11, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, art. 368 § 1 KSH oraz punktu 1.8 uchwały zarządu nr VII/112/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie Programu Emisji Obligacji, podjął uchwałę nr 202/VII/12 w sprawie pierwszej w Programie emisji obligacji serii AA.

W ramach Programu Emisji Obligacji Spółka emituje 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obligacji serii AA o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 25.000.000,00 (dwadzieścia pięć milionów) złotych („Obligacje serii AA”). Obligacje serii AA oprocentowane są w wysokości 9% (dziewięć procent) w stosunku rocznym. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 (trzy) miesiące. Spółka wykupi Obligacje serii AA w terminie 2 (dwa) lata od dnia ich przydziału. Obligacje serii AA są emitowane, jako obligacje nie zabezpieczone. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji serii AA. Prawo wcześniejszego wykupu będzie realizowane poprzez wypłatę Obligatariuszom Kwoty Wcześniejszego Wykupu stanowiącej wartość nominalną Obligacji powiększoną o odsetki należne od pierwszego dnia bieżącego okresu odsetkowego do Dnia Wcześniejszego Wykupu oraz powiększoną o premię w wysokości 0,05% wartości nominalnej Obligacji za każde pełne 30 dni pozostające od Dnia Wcześniejszego Wykupu do Daty Wykupu. Prawo Spółki do wcześniejszego wykupu Obligacji może zostać wykonane wyłącznie w odniesieniu do wszystkich Obligacji

Oferta Obligacji serii AA zostanie podzielona na transze:
– Transzę Otwartą, w której zaoferowanych zostanie 129.000 Obligacji
– Transzę Instytucjonalną, w której zaoferowanych zostanie 121.000 Obligacji.

Obligacje serii AA będą oferowane w ramach oferty publicznej, na zasadach opisanych w Prospekcie, Szczegółowych Warunkach Emisji, aneksach do Prospektu i ewentualnych komunikatach aktualizujących.
Szczegółowe warunki emisji Obligacji serii AA stanowiące szczegółowe warunki oferty Obligacji serii AA, w rozumieniu art. 24 Ustawy o Ofercie, zostaną przyjęte przez Zarząd Spółki odrębną uchwałą.
Obligacje serii AA nie będą miały formy dokumentu. Obligacje serii AA będą zdematerializowane. Obligacje serii AA zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejsza Uchwała upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Obligacji serii AA do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wszystkie terminy pisane dużą literą, a nie zdefiniowane w niniejszym raporcie, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Podstawa szczegółowa:
art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych