Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 20/2020

Dopuszczenie obligacji serii GB do obrotu

Raport z dnia: 2020-05-25 20:41

Zarząd PCC Rokita SA informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą nr 382/2020 z dnia 25 maja 2020 roku, na podstawie §3 ust. 1 i 7, §3a ust. 1 i 2 oraz §8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 178 094 obligacje na okaziciela serii GB spółki PCC Rokita SA, o wartości nominalnej 100 zł każda, z dniem rejestracji obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim