Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 16/2014

Dopuszczenie do obrotu papierów wartościowych

Raport z dnia: 2014-07-12 00:00

Zarząd PCC Rokita SA w nawiązaniu do raportu bieżącego 16/2014 z dnia 12 maja 2014r. informuje, że w wyniku omyłki pisarskiej podał nieprawidłową ilość dopuszczonych do obrotu obligacji serii BA.

Powinno być: Zarząd PCC Rokita SA informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 564/2014 z dnia 12 maja 2014 roku postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) obligacji na okaziciela serii BA spółki PCC Rokita SA, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda.

Było: Zarząd PCC Rokita SA informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 564/2014 z dnia 12 maja 2014 roku postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 200.000 (dwieście tysięcy) obligacji na okaziciela serii BA spółki PCC Rokita SA, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda.

Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 2 w zw. z §6 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim