Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 25/2013

Dopuszczenie do obrotu papierów wartościowych

Raport z dnia: 2013-06-10 00:00

Zarząd PCC Rokita SA informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie par. 3 ust. 1 i 7 Regulaminu Giełdy postanowił uchwałą nr 630/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii AD spółki PCC Rokita SA, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: 
§34 ust.1 pkt 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.