Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 19/2012

Dopuszczenie do obrotu papierów wartościowych

Raport z dnia: 2012-10-19 00:00

Zarząd PCC Rokita SA informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 1046/2012 z dnia 19.10.2012 roku postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii AA wyemitowanych przez spółkę PCC Rokita SA, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda.

Podstawa prawna:
§34 ust.1 pkt 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim