Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 35/2019

Dopuszczenie do obrotu obligacji serii GA

Raport z dnia: 2019-11-12 20:26

Zarząd PCC Rokita SA informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą nr 1169/2019 z dnia 12 listopada 2019 roku, na podstawie §3 ust. 1 i 7, §3a ust. 1 i 2 oraz §8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 150 000 obligacji na okaziciela serii GA spółki PCC Rokita SA, o wartości nominalnej 100 zł każda.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim