Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 39/2017

Dopuszczenie do obrotu obligacji serii EB

Raport z dnia: 2017-08-16 22:24

Zarząd PCC Rokita SA informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą nr 953/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku, na podstawie § 3 ust. 1 i 7 Regulaminu Giełdy, postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii EB spółki PCC Rokita SA, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim