Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 14/2015

Dopuszczenie do obrotu akcji serii B i C w związku ze zmianą rynku notowań

Raport z dnia: 2015-05-26 00:00

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym informuje, że w dniu 25 maja 2015 r. otrzymał uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 502/2015 z dnia 25 maja 2015 r., na podstawie której Zarząd GPW postanowił dopuścić z dniem 27 maja 2015 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, w związku ze zmianą rynku notowań z rynku równoległego na rynek podstawowy, następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:

a) 8.338.385 (osiem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji serii B,

b) 1.588.264 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcje serii C.

Podstawa prawna: § 34 ust.1 pkt 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim