Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 24/2014

Dopuszczenie do obrotu akcji serii B i C oraz praw do akcji serii C

Raport z dnia: 2014-06-19 00:00

Zarząd PCC Rokita SA informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 706/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym:

1. następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:
a) 8.338.385 (osiem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji serii B,
b) 1.588.264 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcje serii C;
2. 1.588.264 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii C.

Podstawa prawna: § 34 ust.1 pkt 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim