Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 7/2012

Decyzja Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku

Raport z dnia: 2012-05-18 00:00

Zarząd PCC Rokita SA informuje, że obradujące w dniu 17 maja 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011, określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz ustalenia dnia wypłaty dywidendy. Zgodnie z uchwałą Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło z zysku netto za rok obrotowy 2011 kwotę 163.300.191 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony trzysta tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych) na zwiększenie kapitału zapasowego, a kwotę 50.217.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dwieście siedemnaście tysięcy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Łączna ilość akcji objętych dywidendą wynosi 7.941.320 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia). Stanowią one 100% kapitału zakładowego i należą do jednego akcjonariusza, spółki PCC SE z siedzibą w Duisburgu. Jednocześnie Walne Zgromadzenie określiło termin wypłaty dywidendy na dzień 17 maja 2012 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.)