Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 8/2013

Decyzja Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku

Raport z dnia: 2013-03-28 00:00

Zarząd PCC Rokita SA (dalej: „Spółka”) informuje, że obradujące w dniu 27 marca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012, określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz ustalenia dnia wypłaty dywidendy.

Zgodnie z uchwałą Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło z zysku netto za rok obrotowy 2012 kwotę 48.546.000 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, a kwotę 49.133.771 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Łączna ilość akcji objętych dywidendą wynosi 7.941.320, stanowią one 100% kapitału zakładowego i należą do jednego akcjonariusza, spółki PCC SE z siedzibą w Duisburgu. Jednocześnie Walne Zgromadzenie określiło termin wypłaty dywidendy na dzień 28 marca 2013 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.