Rada Nadzorcza

Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
Dr. rer. oec. (BY) Alfred Pelzer
Przewodniczący Rady Nadzorczej PCC Rokita SA

Wykształcenie:

  • Wyższe Studia Zarządzania: Uniwersytet Siegen, Niemcy. Dodatkowe Studia Języka Rosyjskiego dla ekonomistów

  • Tytuł doktora nauk ekonomicznych: Akademia Politechniczna w Mińsku (obecnie Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny), Białoruś

Od 2000 roku pełnił funkcję Członka Zarządu PCC AG (obecnie PCC SE). Od roku 2007 jest Dyrektorem Zarządzającym PCC SE oraz Wiceprezesem Rady Administrującej PCC SE.

Dr Alfred Pelzer jest również Członkiem Rad Nadzorczych w spółkach zależnych PCC Rokita SA, np. PCC Autochem Sp. z o.o. (Przewodniczący).

Poza tym Dr Alfred Pelzer pełni funkcję Przewodniczącego Rad Nadzorczych innych spółek z Grupy PCC, w tym PCC Intermodal S.A., PCC Synteza S.A. i PCC IT S.A. oraz jest Członkiem Rad Nadzorczych m.in. PCC EXOL S.A. i PCC MCAA Sp. z o.o.

Dr Alfred Pelzer nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki jak i nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani też członek organu spółki kapitałowej lub innej, konkurencyjnej osoby prawnej.

Dr Alfred Pelzer nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Waldemar Preussner
Zastępca Przewodniczacego Rady Nadzorczej PCC Rokita SA

Wykształcenie:

  • Uniwersytet w Bielefeld (Niemcy) na kierunku: Ekonomia

Od października 1993 roku związany z Grupą PCC, początkowo jako właściciel i zarządzający Petro Carbo Chem Rohstoffhandelsgesellschaft GmbH w Duisburgu (Niemcy). Po wydzieleniu z jej struktur w 1998 roku spółki PCC AG (od 2007 roku PCC SE) obejmował funkcję Prezesa Zarządu. Waldemar Preussner jest jedynym akcjonariuszem PCC SE i obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Administrującej PCC SE.

Waldemar Preussner jest również Członkiem Rad Nadzorczych innych spółek z Grupy PCC, w tym PCC EXOL S.A. (Przewodniczący), PCC Consumer Products S.A. (Przewodniczący), PCC Synteza S.A., MCAA SE oraz jest Członkiem Rad Nadzorczych w spółkach zależnych PCC Rokita SA, w tym distripark.com Sp. z o.o.
i PCC Prodex Sp. z o.o.

W 2009 r. podczas Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego w Krzyżowej Waldemar Preussner został uhonorowany Polsko-Niemiecką Nagrodą Gospodarczą za szczególne zasługi w rozwoju polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej.

Waldemar Preussner nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki jak i nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani też członek organu spółki kapitałowej lub innej, konkurencyjnej osoby prawnej.

Waldemar Preussner nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Robert Pabich
Członek Rady Nadzorczej PCC Rokita SA, niezależny członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, specjalizacja zarządzanie finansami

W latach 2001-2014 pracował w działach audytu i doradztwa gospodarczego spółek Arthur Andersen (2001-2002), Ernst&Young (2002-2003) oraz Deloitte (2003-2014), gdzie od 2006 roku zajmował stanowiska menadżerskie, a od 2011 stanowisko dyrektora w dziale audytu.

W roku 2007 uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta i był zaangażowany między innymi w badanie sprawozdań finansowych grup kapitałowych notowanych na giełdzie oraz spółek z branży chemicznej, jak również projekty optymalizacyjne i konsultingowe oraz związane z pozyskiwaniem kapitału.

Od roku 2014 prowadzi własną działalność konsultingową w zakresie usług biegłego rewidenta. Jest członkiem zarządu i udziałowcem w spółce fintank sp. z o.o., która specjalizuje się w wycenach instrumentów finansowych.

Funkcję członka Rady Nadzorczej w PCC Rokita pełni od 12 listopada 2014 roku.

Robert Pabich nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki jak i nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani też członek organu spółki kapitałowej lub innej, konkurencyjnej osoby prawnej.

Robert Pabich nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

dr hab. inż. Arkadiusz Szymanek prof. nadzw. PCz
Członek Rady Nadzorczej PCC Rokita SA, niezależny członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

  • Doktor habilitowany inżynier , Uniwersytet w Żylinie, 2009 r.

  • Doktor inżynier, Politechnika Wrocławska, Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów, 2000 r.

  • Magister inżynier, Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, 1995 r.

Od 2010 r. profesor nadzwyczajny Politechniki Częstochowskiej. Obecnie pracownik Katedry Maszyn Cieplnych, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechniki Częstochowskiej.

W okresie 2001-2010 Zastępca kierownika Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery Politechniki Częstochowskiej. W latach 2010-2012 Zastępca Dyrektora Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych Politechniki Częstochowskiej. W okresie 2014-2016 Dyrektor Centrum Innowacji w Energetyce Politechniki Częstochowskiej. Od 2016 do 2018 roku Przewodniczący Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od września 2019 roku Kierownik ds. Rozwoju Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.

W latach 2004-2006 Przewodniczący Rady Nadzorczej WKG Sp. z o.o. w Raciszynie. Od 2007 do chwili obecnej Członek Rady Nadzorczej spółki Ekologistyka Sp. z o.o., spółki zależnej od PCC Rokita SA. Funkcję członka Rady Nadzorczej w PCC Rokita pełni od 11 stycznia 2017 roku.

Posiada dorobek naukowy w postaci ponad 120 publikacji naukowych jako autor monografii i autor lub współautor publikacji w czasopismach naukowych. Jest współautorem 10 patentów i wielu zgłoszeń patentowych. Jest także autorem ponad 100 niepublikowanych prac dla polskiego przemysłu.

Członek wielu organizacji, m.in. Polskiego Związku Inżynierów i Techników, Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

Prof. Arkadiusz Szymanek nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki jak i nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani też członek organu spółki kapitałowej lub innej, konkurencyjnej osoby prawnej.

Prof. Arkadiusz Szymanek nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Mariusz Dopierała
Członek Rady Nadzorczej PCC Rokita SA

Wykształcenie:

  • Politechnika Szczecińska w Szczecinie, Wydział Technologii Chemicznej, specjalizacja podstawowa technologia chemiczna

  • Politechnika Wrocławska we Wrocławiu, kierunek: Zastosowanie mikrokomputerów w chemii i technice

  • Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu OTREK, Wrocławska Szkoła Zarządzania, kierunek: Polsko-Niemieckie Studium Menedżerskie dla kadry kierowniczej

Długoletni, obecnie emerytowany pracownik PCC Rokita SA. Zajmował stanowiska związane z produkcją produktów chemicznych wytwarzanych w Spółce.

W latach 1997-2001 był Dyrektorem Kompleksu Rokopole. Następnie do 2004 roku był specjalistą kierującym zespołem techniczno-badawczym i aplikacyjno-badawczym w Kompleksie Rokopole. Od 2004 r. zajmował stanowisko Głównego Technologa Kompleksu Chlorowego PCC Rokita.

W okresie 08.2004-11.2014 Członek Rady Nadzorczej (Sekretarz) PCC Rokita SA. Od 2004 do 14.01.2016 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki LabAnalityka Sp. z o.o., spółki zależnej od PCC Rokita SA. Natomiast w latach 2010-2012 był Członkiem Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym. Obecnie funkcję Członka Rady Nadzorczej w PCC Rokita pełni od 11 stycznia 2016 r.

Mariusz Dopierała nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki jak i nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani też członek organu spółki kapitałowej lub innej, konkurencyjnej osoby prawnej.

Mariusz Dopierała nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacja nt. spełnienia kryteriów niezależności

Pan Robert Pabich i Pan Arkadiusz Szymanek spełniają kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.