Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Rekordowe półrocze Grupy PCC Rokita

2016-08-23
Grupa PCC Rokita w I półroczu 2016 roku odnotowała rekordowo dobre wyniki.

Grupa PCC Rokita w I półroczu 2016 roku odnotowała rekordowo dobre wyniki. Giełdowa spółka PCC Rokita jest producentem zróżnicowanej gamy wyrobów chemicznych, w tym największym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem polioli.

Zysk EBITDA osiągnął rekordowo wysoki poziom 106,2 mln zł i był wyższy od zysku w analogicznym okresie ubiegłego roku o 53,3 mln zł (+ 100,9%). Zysk netto również istotnie wzrósł i wyniósł 65,3 mln zł w porównaniu do 19,2 mln zł w I półroczu 2015 r. (+ 240,6%). Skonsolidowane przychody Grupy ze sprzedaży wzrosły wobec przychodów okresu analogicznego o 48 mln zł (+ 9,6%). Grupa wypracowała także wyższe poziomy rentowności. Marża EBITDA osiągnęła 18,8% (+ 7,3 p.p. H/H), a marża brutto ze sprzedaży wyniosła 27,3 % (+ 8,9 p.p. H/H).

Różnica w wynikach pomiędzy półroczem roku ubiegłego i bieżącego wynika między innymi z postoju szeregu instalacji w I kwartale 2015 roku, związanego z przełączeniem systemu produkcji chloru na nową technologię membranową.

Na wyższe przychody I półrocza roku 2016 wobec analogicznego okresu roku ubiegłego, wpłynęła przede wszystkim większa sprzedaż alkaliów oraz w mniejszym stopniu chloru, produktów chloropochodnych, jak i polioli, co umożliwiła wyższa produkcja dzięki zwiększonym zdolnościom instalacji produkcyjnych. W szczególności zwiększone zdolności produkcyjne instalacji elektrolizy w stosunku do stanu z analogicznego okresu roku ubiegłego, umożliwiły w maju 2016 roku historycznie największą produkcję i sprzedaż ługu sodowego.

W I pierwszym półroczu 2016 roku PCC Rokita kontynuowała pozytywny trend w wypracowywanych wynikach – mówi Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita SA. Wpływ na tak dobre wyniki miało nie tylko optymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych, zwiększonych dzięki inwestycjom sfinalizowanym w ubiegłym roku, ale również wypracowanie wysokich poziomów rentowności.

W prezentowanym okresie duży wpływ na osiągnięte zyski miały wysokie marże, wypracowane w dużej mierze dzięki spadkom w I kwartale cen większości surowców wykorzystywanych w procesie produkcji. Tym samym PCC Rokita zmniejszyła koszty wytworzenia głównych produktów. Jednocześnie nastąpił wzrost marży produktów Kompleksu Chloru, wynikający ze zmniejszenia zużycia energii elektrycznej niezbędnej w procesie produkcyjnym tej wytwórni, co nastąpiło dzięki zrealizowanej inwestycji w zmianę technologii na membranową.

Spółka kolejny rok z rzędu przekazała 100% zysku swoim akcjonariuszom. Mimo konsekwentnie wypłacanej dywidendy, PCC Rokita utrzymuje dynamiczne tempo w inwestycjach. Na początku II kwartału została zakończona jedna z inwestycji – budowa instalacji do produkcji prepolimerów. Instalacja ta pozwoli na produkcję nowej grupy wyrobów, wykorzystywanych w takich branżach jak branża budowlana czy meblarska, a także stosowanych do nawierzchni sportowych. Obecnie mają miejsce regularne dostawy wyrobów.

I półrocze było dla Grupy PCC Rokita kolejnym bardzo dobrym okresem – stwierdza Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita SA. Wypracowaliśmy rekordowe wyniki. Ponownie mogliśmy podzielić się zyskiem z naszymi akcjonariuszami. Z powodzeniem uplasowaliśmy obligacje o łącznej wartości 70 mln złotych. To pozwala podsumować tę połowę roku jako czas konsekwentnego i pomyślnego rozwoju – dodaje.

PCC Rokita w prezentowanym okresie przeprowadziła kolejny raz z sukcesem emisję obligacji serii DA, DB, DC w ramach IV już Programu Emisji Obligacji. W wyniku emisji Spółka pozyskała 70 mln zł.

W I półroczu kurs akcji PCC Rokita konsekwentnie rósł. Na dzień 30 czerwca 2016 roku cena za jedną akcję wynosiła 56,79 zł. W kwietniu 2016 roku (przed dniem prawa do dywidendy, przypadającym na 28 kwietnia 2016 roku) notowania na zamknięciu osiągnęły rekordowy dotąd poziom 64,3 zł wobec kursu akcji podczas IPO w wysokości 33 zł. Na dzień publikacji wyników za I półrocze 2016 r., 22.08.2016 r., akcje PCC Rokita na zamknięciu były wyceniane na poziomie 61,75 zł.