Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Ponad miliard zł przychodów Grupy PCC Rokita w 2013 r.

2014-03-10

PCC Rokita opublikowała jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe za 2013 r. Grupa PCC Rokita wypracowała 1,1 mld zł skonsolidowanych przychodów. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 77,2 mln zł, a zysk netto 58,3 mln zł. Grupa wypracowała także wzrost marż. 

Przychody Grupy PCC Rokita w 2013 r. wyniosły 1 101,2 mln zł, co stanowi o 4,2% więcej niż w roku poprzednim. Grupa wypracowała zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 198,4 mln zł (wzrost o 15,2% r/r), a zysk z działalności operacyjnej 77,2 mln zł (wzrost o 4,5% r/r). Zysk netto z działalności kontynuowanej Grupy wyniósł 58,3 mln zł, co po wyeliminowaniu zdarzenia jednorazowego, jakim było rozliczenie transakcji dot. PCC Exol w 2012 r., daje wzrost 5,0% r/r.

Na pozytywne wyniki finansowe Grupy wpływ miała przede utrzymująca się dobra koniunktura w branży chemicznej w 2013 r., szczególnie odczuwalna na rynkach polioli oraz alkaliów, a także kontynuacja podejmowanych działań w kierunku zmiany profilu sprzedaży z commodity na produkty specjalistyczne. Musieliśmy się natomiast zmierzyć ze wzrostem cen podstawowych surowców wykorzystywanych do produkcji głównych grup produktowych, co częściowo zrekompensowaliśmy wzrostem cen sprzedaży – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita.

Grupa utrzymała solidne poziomy rentowności. Marża brutto ze sprzedaży w 2013 r. wyniosła 18,0% (wzrost o 1,7 p.p. r/r), a marża EBIT 7,0% (ten sam poziom r/r). Marża netto na działalności kontynuowanej wyniosła 5,3% (wzrost o 0,1 p.p. r/r po wyeliminowaniu zdarzenia jednorazowego z 2012 roku).

W 2014 roku PCC Rokita planuje także przeprowadzić  przeprowadzić publiczną ofertę akcji i wprowadzić je do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Prospekt emisyjny został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego 27 lutego 2014 r. Decyzja jest związana z planami rozwoju Grupy Kapitałowej.

Długoterminowa strategia biznesowa PCC Rokita zakłada m.in. intensywny rozwój segmentu polioli i systemów poliuretanowych. Spółka zamierza skoncentrować się na rozwoju produktów specjalistycznych przy jednoczesnym zmniejszaniu udziału w portfelu produktów standardowych.

W ciągu najbliższych trzech lat chcemy zainwestować w biznes poliuretanowy ok. 50 mln zł. Dzięki tym środkom zamierzamy zwiększyć moce produkcyjne Grupy Kapitałowej z ok. 100 kt/rok do ok. 130 kt/rok w przypadku polioli i z ok. 20 kt/rok do 50 kt/rok w przypadku systemów poliuretanowych. Trzykrotne zwiększenie możliwości produkcji produktów specjalistycznych pozwoli nam wykorzystać dynamiczny wzrost tego segmentu rynku. Nowe systemy poliuretanowe będziemy dostarczali przede wszystkim dla branży meblarskie oraz budowlanej, w tym w szczególności do zastosowania  w  izolacjach termicznych. Umocnimy dzięki temu naszą pozycję w krajach o rozwiniętym przemyśle meblarskim (m.in. Polska, Niemcy, Włochy) oraz będziemy rozwijali sprzedaży poza Europą (głównie w Turcji i Azji Południowo-Wschodniej). – wyjaśnia Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita.

Spółka PCC Rokita od 2011 r. jest aktywna na rynku kapitałowym. Od trzech lat z powodzeniem przeprowadza publiczne emisje obligacji. Cieszące się zainteresowaniem inwestorów indywidualnych obligacje są wprowadzane do obrotu na rynku Catalyst, gdzie są jednym z bardziej płynnych instrumentów finansowych. W styczniu 2014 r. opublikowany został prospekt emisyjny II programu emisji obligacji, który będzie realizowany w kolejnych miesiącach roku.