Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

PCC Rokita rozpoczęła emisję obligacji serii HA

2023-10-11

W dniu 10 października 2023 roku w ramach VIII Programu Emisji Obligacji rozpoczęły się zapisy na nową emisję obligacji spółki PCC Rokita serii HA. Zapisy potrwają do 23 października br. Obligacje serii HA są pięcioletnimi papierami oprocentowanymi w oparciu o WIBOR 3M plus 3,20 pkt proc. marży. Ich wykup nastąpi po 5 latach.

Zapisy będą przyjmowane przez: Dom Maklerski BDM SA, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Michael/Ström Dom Maklerski S.A.

Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii HA:

Dokumenty dotyczące oferty obligacji serii HA znajdują się pod linkiem:

Nota prawna:

Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), która w dniu 2 października 2023 r. wynosiła 5,74%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii HA w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 18 października 2023 r., powiększonej o marżę w wysokości 3,20 p.p., wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii HA. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii HA może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Ofercie Publicznej Obligacji serii HA są Prospekt Podstawowy VIII Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 24 lipca 2023 r. („Prospekt”) wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii HA opublikowane dnia 5 października 2023 r. („OWE”). Prospekt dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://www.pccinwestor.pl/pcc-rokita/prospekt_viii.pdf. OWE dostępne są na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://pccinwestor.pl/pcc-rokita/prospekt_viii_owe_ha.pdf. Dodatkowo w celach informacyjnych Prospekt oraz OWE dostępne są na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.bdm.pl. Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji serii HA. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt oraz ewentualne suplementy i komunikaty aktualizujące do Prospektu przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje serii HA. Zapisy na Obligacje serii HA będą przyjmowane przez Firmę Inwestycyjną: Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.