Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

PCC Rokita opublikowała prospekt emisyjny

2014-05-13
PCC Rokita, największy w Europie Środkowo-Wschodniej producent polioli oraz znaczący producent chloroalkali, opublikował prospekt emisyjny zatwierdzony 7 maja br. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

PCC Rokita opublikowała prospekt emisyjny

PCC Rokita, największy w Europie Środkowo-Wschodniej producent polioli oraz znaczący producent chloroalkali, opublikował prospekt emisyjny zatwierdzony 7 maja br. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Na podstawie prospektu oferowanych jest 1.389.731 akcji serii B (akcje sprzedawane) oraz 1.588.264 akcji serii C w ramach nowej emisji. Z emisji nowych akcji spółka planuje pozyskać ok. 56 mln zł netto. Cena maksymalna została ustalona na 36 zł za akcję.

Zapisy dla inwestorów indywidualnych rozpoczną się 5 czerwca i potrwają do 9 czerwca br. Inwestorzy instytucjonalni będą mogli składać zapisy w dniach 10-11 czerwca br. Przydział akcji nastąpi 16 czerwca br. Cena emisyjna zostanie natomiast ustalona i podana do publicznej wiadomości jeszcze przed rozpoczęciem zapisów – 4 czerwca br. W przypadku zrealizowania oferty w całości udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy wyniesie do 15%, zaś ich udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu do 10%.

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na zwiększenie zdolności produkcyjnych polioli i systemów poliuretanowych, zwiększenie zdolności produkcyjnych wytwórni tlenku propylenu oraz na badania i rozwój. – Dzięki środkom z emisji będziemy mogli zwiększyć zdolności produkcyjne i przede wszystkim paletę oferowanych polioli. Rozwój w obszarze polioli, szczególnie tych dedykowanych do segmentu poliuretanów sztywnych, pozwoli na zwiększenie obecności na rynku i jeszcze lepsze zrozumienie potrzeb klienta. To stworzy w przyszłości możliwości rozwoju specjalistycznych i w konsekwencji ustabilizuje biznes, zyski i poprawi marże. Całkowite przewidywane nakłady związane z realizacją tego projektu inwestycyjnego to 45 mln zł – wyjaśnia Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita.

Znacząca część środków z emisji zostanie przeznaczona na zwiększenie zdolności produkcyjnych wytwórni tlenku propylenu. Obecnie wynosi ona ok. 36.000 t/rok, a po jej zakończeniu będzie to ok. 40.000 t/rok. – Tlenek propylenu to podstawowy surowiec do produkcji polioli, który wykorzystujemy wewnętrznie w Kompleksie Rokopole. Jednak dostawcami tego surowca są także firmy zewnętrzne, których udział zmniejszy się po realizacji inwestycji. Jest to szczególnie istotne w związku z planowanym zwiększeniem zdolności produkcyjnych polioli – wyjaśnia Rafał Zdon.

Konsekwentnie i skutecznie realizowanym od ponad 5 lat strategicznym celem spółki jest dynamiczny rozwój nowych produktów oraz wdrożenia produktów bardziej zaawansowanych specjalistycznych zastosowań, szczególnie w Kompleksie Rokopole i Kompleksie Chemii Fosforu. – Część niezbędnych wydatków związanych z rozbudową zaplecza badawczo-rozwojowego oraz zwiększeniem skali działalności R&D także zostanie pokrytych ze środków z emisji. Będą to zakupy sprzętu laboratoryjnego, zwiększenie zatrudnienia, koszty doradców i instytutów badawczych oraz badania aplikacyjne. Dzięki temu poszerzymy ofertę o nowe specjalistyczne produkty, co pozwoli nam wejść na nowe rynki oraz umożliwi zwiększenie rentowności operacyjnej – mówi Wiesław Klimkowski.

– Grupa PCC Rokita w ostatnich latach znacząco zwiększyła skalę działalności pod względem generowanych przychodów i EBITDA. Na najbliższe kilka lat ma precyzyjnie określoną strategię rozwoju opartą na własnym konw-how i nowoczesnych kompleksach produkcyjnych. Strategia zakłada rozwój specjalistycznych produktów dedykowanych pod konkretne potrzeby klientów. Oczekujemy, że oferta akcji PCC Rokita będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów – mówi Tomasz Lalik,  Dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej DM BDM.

Dzisiaj Grupa PCC Rokita opublikowała wyniki finansowe za I kw. 2014 r. W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2014 r. przychody ze sprzedaży Grupy PCC Rokita wyniosły 263,5 mln zł. Grupa wypracowała zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 45,0 mln zł, zysk EBITDA 28,2mln zł oraz zysk z działalności operacyjnej 17,5 mln zł. Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 14,4 mln zł. Marża brutto ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2014 r. wyniosła 17,1%, marża EBITDA 10,7%, a marża EBIT 6,6%. Marża netto na działalności kontynuowanej ukształtowała się na poziomie 5,5%.

Harmonogram oferty publicznej:

Początek procesu book-building

3 czerwca 2014 roku

Koniec book-building, godz. 15.00

  4 czerwca 2014 roku

Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości ostatecznej ceny emisyjnej oraz ceny sprzedaży, a także informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych, w tym liczbie Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach *

4 czerwca 2014 roku

Rozpoczęcie Publicznej Subskrypcji oraz przyjmowania zapisów w Transzy Indywidualnej

5 czerwca 2014 roku

Zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Indywidualnej

9 czerwca 2014 roku

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej

10 czerwca 2014 roku

Zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej

11 czerwca 2014 roku

Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Indywidualnej i Transzy Instytucjonalnej

 16 czerwca 2014 roku

* przekazanie informacji (zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej) do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt, oraz do KNF w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej

O spółce

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy.

Główne kategorie produktów spółki to:

– Poliole wykorzystywane w produkcji pianek elastycznych oraz tworzyw poliuretanowych typu CASE (Coatings, Adhesives, Sealants, Elastomers);

– Alkalia, chlor, produkty chloropochodne wykorzystywane w branżach tworzyw sztucznych, chemicznej, papierniczej i spożywczej;

– Produkty fosforopochodne i naftalenopochodne wykorzystywane w branży chemicznej, budowlanej, farmaceutycznej, samochodowej i górniczej.

W skład Grupy Kapitałowej PCC Rokita wchodzi 21 spółek.

Jedynym akcjonariuszem PCC Rokita jest spółka PCC Spółka Europejska z siedzibą w Duisburgu. Grupa PCC prowadzi ekspansję na rynkach międzynarodowych w pionach Chemia, Energia i Logistyka. 75[JS1] spółek wchodzących w skład Grupy PCC zatrudnia obecnie prawie 3 tys. pracowników w 16 krajach.

Jedynym akcjonariuszem PCC SE jest pan Waldemar Preussner, który w 2009 r. został uhonorowany Polsko-Niemiecką Nagrodą Gospodarczą za szczególne zasługi w rozwoju współpracy gospodarczej pomiędzy obydwoma krajami.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie będzie Prospekt Emisyjny PCC Rokita SA zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i następnie opublikowany na stronach internetowych Emitenta www.pcc.rokita.pl oraz Oferującego www.bdm.pl.

Materiał ten i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii, ani do rezydentów tych krajów.

Niniejszy materiał nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta sprzedaży lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.