Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

PCC Rokita emituje obligacje

2020-04-23

W dniu 22 kwietnia 2020 roku rozpoczęły się zapisy na nową emisję obligacji spółki PCC Rokita serii GB, w ramach VII Programu Emisji Obligacji. Zapisy potrwają do 11 maja br. Obligacje serii GB są papierami oprocentowanymi w wysokości 5,5% w skali roku, a ich wykup nastąpi po 7 latach.

Zapisy będą przyjmowane przez: Dom Maklerski BDM SA oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Ze względów bezpieczeństwa w czasie pandemii, zapisy będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zmiana w dotychczasowym sposobie prowadzenia zapisów jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa zarówno inwestorom, jak i pracownikom domów maklerskich.

Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii GB:

Dokumenty do pobrania:

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama).

Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie są Prospekt Emisyjny Podstawowy VII Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 11 czerwca 2019 roku („Prospekt”) wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii GB opublikowane dnia 20 kwietnia 2020 roku dostępne na stronach internetowych Emitenta: www.pcc.rokita.pl pod adresem https://www.pcc.rokita.pl/Prospekt_VII_Programu_Emisji_Obligacji i www.pccinwestor.pl pod adresem https://pccinwestor.pl/agreepost/vii-program-emisji-obligacji/ oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Oferującego www.bdm.pl pod adresem www.bdm.pl/prospekty#pccrokitavii

Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji Serii GB. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje Serii GB.

Materiał ten i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii ani wśród rezydentów tych krajów.

Niniejszy materiał nie jest informacją o papierach wartościowych i warunkach ich nabycia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych, jak również nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.