Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Obligacje serii AB na Catalyst

2013-01-16

Obligacje na okaziciela serii AB to kolejna emisja przeprowadzona wyemitowane w ramach trwającego do czerwca 2013 roku Programu Emisji Obligacji. 

W ramach Publicznej Oferty oferowanych było łącznie 200.000 obligacji serii AB po cenie emisyjnej równej 100 zł, z podziałem na dwie transze: Transzę Instytucjonalną i Transzę Otwartą. W każdej z transz oferowanych było po 100.000 Obligacji serii AB.

W Transzy Instytucjonalnej przydział dokonany został zgodnie ze złożonymi zapisami – 8 inwestorom przydzielono łącznie 100 000 obligacji serii AB.

W Transzy Otwartej złożono 432 zapisy na 223 449 obligacji. Przydziału Obligacji serii AB w Transzy Otwartej dokonano na zasadach proporcjonalnej redukcji. Stopa alokacji wyniosła 44,75%. Stopa redukcji wyniosła 55,25%.

Obligacje serii AB, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPCCRK00035” i nazwą skróconą "PCR0615", zostały w dniu 17 stycznia 2013 roku wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst w systemie notowań ciągłych.