Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Obligacje serii AA na Catalyst

2012-10-24

Obligacje na okaziciela serii AA wyemitowane zostały w ramach Programu Emisji Obligacji, który trwa do czerwca 2013 roku.

W ramach Publicznej Oferty oferowanych było łącznie 250.000 obligacji serii AA po cenie emisyjnej równej 100 zł, z podziałem na dwie transze: Transzę Instytucjonalną i Transzę Otwartą. W Transzy Otwartej oferowanych było 129.000 Obligacji serii AA. W Transzy Instytucjonalnej oferowanych było 121.000 Obligacji serii AA.

W Transzy Instytucjonalnej przydział dokonany został zgodnie ze złożonymi zapisami – 42 inwestorom przydzielono łącznie 118.700 obligacji serii AA.

Obligacje w ilości 2.300, oferowane w Transzy Instytucjonalnej i nieobjęte zapisami w Transzy Instytucjonalnej,  zostały przesunięte do Transzy Otwartej. W związku z powyższym ilość obligacji do przydzielenia inwestorom,  którzy złożyli zapisy w Transzy Otwartej wyniosła 131.300.

W Transzy Otwartej złożono 532 zapisy na 435.481 obligacji. Przydziału Obligacji serii AA w Transzy Otwartej dokonano  na zasadach proporcjonalnej redukcji.  Stopa alokacji wyniosła 30,15%. Stopa redukcji wyniosła 69,85%.

Obligacje serii AA, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPCCRK00027” i nazwą skróconą „PCR1014”, zostały w dniu 25 października 2012 roku wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst w systemie notowań ciągłych.