Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny PCC Rokita

2014-05-12
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła 7 maja br. prospekt emisyjny spółki PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym. Prospekt został sporządzony w związku z pierwszą publiczną emisją akcji i wprowadzeniem ich do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła 7 maja br. prospekt emisyjny spółki PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym. Prospekt został sporządzony w związku z pierwszą publiczną emisją akcji i wprowadzeniem ich do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie.

Decyzja o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji została podjęta przez Walne Zgromadzenie 21 lutego 2014 r. Udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy wyniesie do 15%, zaś ich udział w liczbie głosów do 10%. Spółka zakłada przeprowadzenie IPO jeszcze w tym półroczu.

Jak zawsze podkreślam, nasza długoterminowa strategia finansowa bazuje na dywersyfikacji źródeł finansowania działalności. Do tej pory opierała się ona na dwóch filarach – kredytach bankowych oraz emisjach obligacji. Teraz chcemy pozyskać środki w drodze publicznej emisji akcji – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita.

W najbliższych latach spółka planuje m.in. intensywny rozwój segmentu polioli i systemów poliuretanowych, koncentrując się rozwoju produktów specjalistycznych (wyżej marżowych). Planowane inwestycje mają na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych i poszerzenie portfolio produktów.

Oferta akcji powinna wzbudzić zainteresowanie inwestorów. PCC Rokita to rozpoznawalny dla inwestorów podmiot z rentownym i przewidywalnym biznesem, a działalność spółki w dużej części oparta jest na własnym know-how i trzech nowoczesnych kompleksach produkcyjnych – mówi Tomasz Lalik, Dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej DM BDM.

PCC Rokita była do tej pory obecna na rynku długu w związku z publicznymi emisjami obligacji kierowanymi do szerokiego grona inwestorów indywidualnych.

O spółce

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy.

Główne kategorie produktów spółki to:

–    Poliole wykorzystywane w produkcji pianek elastycznych oraz tworzyw poliuretanowych typu CASE (Coatings, Adhesives, Sealants, Elastomers);

–    Alkalia, chlor, produkty chloropochodne wykorzystywane w branżach tworzyw sztucznych, chemicznej, papierniczej i spożywczej;

–    Produkty fosforopochodne i naftalenopochodne wykorzystywane w branży chemicznej, budowlanej, farmaceutycznej, samochodowej i górniczej.

W skład Grupy Kapitałowej PCC Rokita wchodzi 21 spółek.

Jedynym akcjonariuszem PCC Rokita jest spółka PCC Spółka Europejska z siedzibą w Duisburgu. Grupa PCC prowadzi ekspansję na rynkach międzynarodowych w pionach Chemia, Energia i Logistyka. 75 spółek wchodzących w skład Grupy PCC zatrudnia obecnie prawie 3 tys. pracowników w 16 krajach.

Jedynym akcjonariuszem PCC SE jest pan Waldemar Preussner, który w 2009 r. został uhonorowany Polsko-Niemiecką Nagrodą Gospodarczą za szczególne zasługi w rozwoju współpracy gospodarczej pomiędzy obydwoma krajami.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie będzie Prospekt Emisyjny PCC Rokita SA zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i następnie opublikowany na stronach internetowych Emitenta www.pcc.rokita.pl oraz Oferującego www.bdm.pl.

Materiał ten i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii, ani do rezydentów tych krajów. 

Niniejszy materiał nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta sprzedaży lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.