Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Grupa PCC Rokita publikuje bardzo dobre wyniki za 2014 r. i rozpoczyna strategiczną współpracę z PCC MCAA, budującą jedną z najnowocześniejszych na świecie instalacji kwasu MCAA

2015-03-20

PCC Rokita, notowany na GPW w Warszawie największy w Europie Środkowo-Wschodniej producent polioli, ma za sobą bardzo dobry rok. W 2014 r. Grupa wypracowała 1,1 mld zł skonsolidowanych przychodów oraz 71,2 mln zł zysku netto przy jednocześnie realizowanych inwestycjach. W szczególności Spółka ponosiła wydatki na inwestycje związaną z elektrolizą membranową i zmianą technologii wytwarzania chloru na energooszczędną i bardzie wydajną. W związku z rosnącymi zdolnościami produkcyjnymi chloru Grupa rozpoczęła właśnie strategiczną współpracę ze spółką PCC MCAA podpisując list intencyjny w tym zakresie.

Rok 2014 był bardzo dobrym okresem dla całej Grupy Kapitałowej PCC Rokita. Przychody Grupy w 2014 r. wyniosły 1 092,9 mln zł utrzymując się na podobnym poziomie jak w roku poprzednim. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 203,5 mln zł (wzrost o 2,6% r/r), zysk z działalności operacyjnej 81,0 mln zł (wzrost o 4,9% r/r), EBITDA 125,2 mln zł (wzrost o 4,5% r/r), a zysk netto 71,2 mln zł (wzrost o 22,2% r/r).

Grupa wypracowała także wyższe poziomy rentowności. Marża brutto ze sprzedaży w 2014 r. wyniosła 18,6% (wzrost o 0,6 p.p. r/r), marża EBIT 7,4% (wzrost o 0,4 p.p. r/r), marża EBITDA 11,5% (wzrost o 0,6 p.p. r/r), a marża netto 6,5% (wzrost o 1,2 p.p. r/r).

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wypracowanych wyników. Mimo utrzymania podobnego poziomu przychodów jak przed rokiem, byliśmy w stanie wypracować wzrostu skonsolidowanych zysków i marż na wszystkich poziomach. Było to możliwie m.in. dzięki obniżeniu kosztów własnych sprzedaży, w tym spadku średnich cen surowców ropopochodnych – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita.

W 2014 r. Grupa koncentrowała się na realizacji kilku kluczowych inwestycji wykorzystując m.in. środki pozyskane w ramach przeprowadzonej w czerwcu ubiegłego roku pierwszej publicznej emisji akcji (IPO). Były to głównie inwestycje w zwiększenie mocy produkcyjnych polioli i systemów poliuretanowych oraz tlenku propylenu. Kontynuowano także prace nad elektrolizą membranową (wykorzystywaną do produkcji chloru), która niebawem zostanie zakończona.

– W zakresie inwestycji elektrolizy membranowej jesteśmy już na ostatniej prostej. Obecnie trwa przełączanie systemów. Jest to naturalne przy takich projektach, a  sam proces jest dokładnie zaplanowany i zostanie zoptymalizowany. Po uruchomieniu nowej instalacji, stosowana przez nas technologia będzie jedną z najnowocześniejszych w Europie, a nasze zdolności produkcyjne chloru zdecydowanie się zwiększą – mówi Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita.

Zmniejszona, w wyniku przełączania systemów,  produkcja i sprzedaż alkaliów, chloru i produktów pochodnych oraz polioli wpłynie na wyniki pierwszego, jak i w mniejszym stopniu, drugiego kwartału roku 2015 – stwierdza Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita.  Przewidywany czas przestoju, w zależności od poszczególnych instalacji, wyniesie do około jednego miesiąca – dodaje.

Zakończenie inwestycji pozwoli także zwiększyć zdolności produkcyjne wytwórni chloru zaspokajając przyszłe, zwiększone zapotrzebowanie na ten surowiec – mówi Wiesław Klimkowski.

Zwiększone ilości chloru mogą w dużej mierze zostać ulokowane w spółce z Grupy PCC, PCC MCAA Sp. z o.o., która buduje jeden z najnowocześniejszych na świecie zakładów produkujących  ultra czysty kwas monochlorooctowy, który wytwarza się z użyciem chloru.

PCC MCAA będzie dla nas bardzo istotnym odbiorcą chloru. Dodatkowo, budowa na terenie parku przemysłowego w Brzegu Dolnym  instalacji produkującej najwyższej jakości kwas monochlorooctowy pokazuje synergię, którą umiemy wykorzystywać pomiędzy naszą spółką a innymi przedsiębiorstwami branży chemicznej – mówi Wiesław Klimkowski.

W środę 18 marca br. spółki podpisały list intencyjny, w którym wyraziły wolę podjęcia rozmów w zakresie uzgodnienia zasad współpracy pomiędzy PCC Rokita a PCC MCAA w ramach realizacji projektu budowy zakładu produkującego kwas monochlorooctowy.

Strony w szczególności zadeklarowały zamiar podjęcia rozmów celem ustalenia zasad w zakresie zapewnienia PCC MCAA dostępności określonych surowców, w tym przede wszystkim chloru wytwarzanego przez PCC Rokita – mówi Wiesław Klimkowski

Mając na uwadze potencjalne efekty synergii wynikające z faktu, że dla PCC Rokita istotne jest  ulokowanie zwiększonych ilości produkowanego chloru a PCC MCAA jest optymalnym odbiorcą tego surowca,  Strony podejmą również rozmowy dotyczące ustalenia możliwych sposobów udzielenia przez PCC Rokita zabezpieczeń finansowania projektu, m. in. w formie gwarancji lub poręczeń. Łączna wartość udzielanych przez PCC Rokita zabezpieczeń, w formie gwarancji lub poręczeń, nie może jednak przekroczyć kwoty 80 mln złotych.

Wyniki Grupy PCC Rokita [w mln zł]

(działalność kontynuowana)

2013 2014 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 1 101,2 1 092,9 -0,7%
Zysk brutto ze sprzedaży 198,4 203,5 +2,6%
Marża brutto ze sprzedaży 18,0% 18,6% +0,6 p.p.
EBIT 77,2 81,0 +4,9%
Marża EBIT 7,0% 7,4% +0,4 p.p.
EBITDA 119,8 125,2 +4,5%
Marża EBITDA 10,9% 11,5% +0,6 p.p.
Zysk netto z działalności kontynuowanej 58,3 71,2 +22,2%
Marża netto z działalności kontynuowanej 5,3% 6,5% +1,2 p.p.

Słowniczek:

Poliuretany– tworzywa wykorzystywane do produkcji m.in. materacy, elastycznych i sztywnych pianek, produktów izolacyjnych, klejów, powłok i innych materiałów wykorzystywanych we wszystkich gałęziach gospodarki.

Poliole– podstawowy surowiec do wytwarzania poliuretanów.

Tlenek propylenu – surowiec do produkcji poliolii polieterowych.