Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

GK PCC Rokita publikuje bardzo dobre wyniki za 2020

2021-03-22

Grupa PCC Rokita przedstawiła bardzo dobre skonsolidowane wyniki za rok 2020. Zysk Grupy EBITDA za ubiegły rok osiągnął poziom 332,1 mln zł (+15,6% r/r), a zysk netto 117,4 mln zł (+25,8% r/r). Podobnie wyniki czwartego kwartału 2020 roku osiągnęły wyraźnie wyższy poziom, niż wyniki analogicznego okresu roku 2019. Zysk EBITDA Grupy wyniósł 125,2 mln zł (wzrost o 73%), a skonsolidowany zysk netto osiągnął wartość 58 mln zł (wzrost o 316%). Wzrost odnotowały również wyniki czwartego kwartału 2020 roku w stosunku do trzeciego kwartału 2020 roku, zysk EBITDA wzrósł o 62%, a zysk o 98%.

W 2020 roku Grupa wypracowała bardzo dobre rezultaty, pomimo zmiennych warunków rynkowych oraz globalnego spowolnienia gospodarczego – mówi Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita. Ubiegły rok potwierdził skuteczność przyjętej przez nas strategii dywersyfikacji biznesu. Część prowadzonej przez Grupę działalności odnotowała spadki, które równoległe zostały wyrównane bardzo dobrymi rezultatami w innych obszarach.

Za tak dobre wyniki Grupy odpowiada przede wszystkim segment Poliuretany, potencjalnie najbardziej narażony na skutki spowodowane trwającą pandemią COVID-19. Po trudnym drugim kwartale, czwarty kwartał okazał się najlepszym w historii segmentu. Zysk EBITDA segmentu Poliuretany wzrósł o 165% mln zł wobec 2019 roku, a segment wypracował wyższą o 5,4% sprzedaż niż w poprzednim roku.

Segment produkcyjny Poliuretany od drugiej połowy czerwca odnotowywał istotny wzrost zainteresowania poliolami polieterowymi, zwłaszcza w obszarze pianek elastycznych – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita. Szczególnie spotęgowane zapotrzebowanie na te poliole miało miejsce w ostatnim kwartale minionego roku, zwłaszcza ze strony branży meblarskiej. To na niej koncentruje się działalność segmentu. Nasza produkcja nie była w stanie nadążyć za popytem. Dodatkowo braki zapasów na rynku związane z ograniczaniem produkcji polioli polieterowych przez konkurencję przyczyniały się do wzrostów cen rynkowych i w konsekwencji rekordowych marż uzyskiwanych ze sprzedaży.

Segment Chloropochodne wypracował w 2020 roku zysk EBITDA na poziomie o 36,1% niższym wobec roku 2019. Negatywnie na wyniki wpłynęły istotne spadki cen ługu sodowego i sody kaustycznej, które w ubiegłym roku osiągnęły poziomy najniższe od przeszło trzech lat.

Dobrym rezultatom Grupy sprzyjały również wyniki segmentu Inna działalność chemiczna. Przychody ze sprzedaży do klientów zewnętrznych uległy zwiększeniu o 3,7%. Segment ten odnotował wzrost zysku EBITDA o blisko 57% w porównaniu do 2019 roku. Wzrost wynika głównie z rekordowo wysokich marż i przychodów. Tak dobre rezultaty segment zawdzięcza między innymi konsekwentnie realizowanej strategii, zakładającej zwiększanie udziału sprzedaży produktów specjalistycznych.

Rok 2020 wiązał się również ze sfinalizowaniem projektu obejmującego budowę linii pilotażowej służącej do opracowywania nowych produktów w segmencie Inna działalność chemiczna.

Nowa linia pozwala na zwiększenie o blisko 3 tysiące ton rocznie naszych możliwości produkcyjnych w zakresie wysoce specjalistycznych produktów fosforowych – wskazuje Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu. Produkty te dedykowane będą do wielu gałęzi przemysłu, m.in. do tworzyw sztucznych, jak również specjalistycznych środków smarnych.

Wśród istotnych inwestycji wymienić należy również budowę Centrum Innowacji i Skalowania Procesów, dzięki któremu posiadana przez Grupę powierzchnia laboratoryjna docelowo ulegnie niemal trzykrotnemu zwiększeniu.

Obie te inwestycje pomogą nam w znacznym stopniu rozszerzyć portfolio wysoce specjalistycznych produktów, cieszących się rosnącym zainteresowaniem – uzupełnia Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu.

Warto zauważyć, iż w zakresie głównych obszarów działalności Grupy obecnie ma miejsce odczuwalnie ograniczona dostępność polioli polieterowych na rynku przy jednoczesnym nadal obserwowanym wysokim poziomie zamówień. Ponadto odnotowywane ceny alkaliów są wciąż na niskim poziomie. W ramach działalności segmentu Inna działalność chemiczna Grupa dostrzega stale rosnące zainteresowanie produktami, aktualnie przekraczające możliwości produkcyjne tego segmentu.

O Spółce:
PCC Rokita jest producentem specjalistycznych wyrobów chemicznych i formulacji przemysłowych. Jest jedną z wiodących firm chemicznych w Polsce i Europie. PCC Rokita od 2011 roku emituje obligacje wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym GPW – Catalyst. Od 2014 roku na GPW notowane są akcje spółki. PCC Rokita jest spółką działającą w ramach międzynarodowego koncernu PCC na czele ze spółką PCC Spółka Europejska z siedzibą w Duisburgu. Grupa PCC prowadzi ekspansję na rynkach międzynarodowych w pionach Chemia, Energia i Logistyka, zatrudnia obecnie około 3,6 tys. pracowników w 18 krajach.