Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Dywidenda PCC Rokita – Zarząd i Rada Nadzorcza na tak

2016-03-18
Zarząd i Rada Nadzorcza giełdowej spółki PCC Rokita rekomendują wypłacenie zysku swoim akcjonariuszom kolejny rok z rzędu.

Zarząd i Rada Nadzorcza giełdowej spółki PCC Rokita rekomendują wypłacenie zysku swoim akcjonariuszom kolejny rok z rzędu. PCC Rokita jest producentem zróżnicowanej gamy wyrobów chemicznych, w tym największym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem polioli.

W czwartek 17 marca br. Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki podjęły stosowne uchwały i jednomyślnie zarekomendowały przeznaczenie 100% zysku netto za 2015 rok na dywidendę.
W minionym roku Grupa PCC Rokita odnotowała rekordowo wysokie zyski. Skonsolidowany zysk EBITDA osiągnął poziom 153 mln zł (wzrost o 22,4%), skonsolidowany zysk netto wyniósł 84,8 mln zł netto (wzrost o 19%) a jednostkowy zysk netto PCC Rokita był w kwocie 89,1 mln zł netto (wzrost o 28%). Główną siłą napędową tak dobrych wyników była aktywność w segmencie polioli.

Ostatecznie o przeznaczeniu zysku zadecyduje Walne Zgromadzenie.

Jeśli rekomendacje obu organów Spółki spotkają się finalnie z aprobatą Walnego Zgromadzenia, środki zostaną wypłacone akcjonariuszom proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji, czyli w wysokości 4,48 zł na jedną akcję.

Możemy z dumą stwierdzić, że PCC Rokita znajduje się w grupie giełdowych spółek dywidendowych. Kolejny rok z rzędu rekomendujemy wypłatę zysku dla akcjonariuszy – mówi Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita. Mimo wypłacanej regularnie w ostatnich latach dywidendy, z powodzeniem realizujemy następne rozwojowe inwestycje – w minionym roku została zakończona kluczowa dla Spółki inwestycja konwersji produkcji chloru na nowoczesną, energooszczędną technologię membranową– dodaje.

PCC Rokita jest, i ma ambicje być także w przyszłości, spółką, która zarówno poprawia zyski, zwiększa swoją kapitalizacje, jak i regularnie wypłaca dywidendę – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita. Dzisiaj mamy bardzo dobrą pozycję finansową, między innymi ze względu na solidny cash flow operacyjny, jak i na dywersyfikację źródeł finansowania. To pozwala nam spokojnie rekomendować Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu wypłatę rekordowej dywidendy, stanowiącej 100% zysku jednostkowego netto Spółki – stwierdza Rafał Zdon.

Zarząd poinformował, że propozycję terminu wypłaty dywidendy przedstawi po podjęciu decyzji o terminie zwołania Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA.

Dywidenda wypłacona z zysku PCC Rokita za lata 2013-2014 oraz rekomendacja przeznaczenia zysku za rok 2015

2013 [zł]
2014 [zł]
2015* [zł]
Zysk netto PCC Rokita 68 664 962 69 412 058 89 115 978
Wypłacona dywidenda 68 664 962 69 288 017 88 942 784
% zysku PCC Rokita wypłacony w formie dywidendy 100 99,8 99,8
Dywidenda na 1 akcję 8,64 3,49 4,48

*rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej PCC Rokita w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2015 r., zgodnie z którą kwota 88 942 784 zł miałaby zostać przeznaczona na wypłatę dywidendy a kwota 173 194 zł na kapitał zapasowy Spółki. Przeznaczenie części zysku na kapitał zapasowy Spółki wynika z konieczności podziału kwoty zysku na akcje z dokładnością do 0,01 zł.