Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Dywidenda PCC Rokita – rekomendowany termin 13 maja 2016 r.

2016-03-31
Zarząd giełdowej spółki PCC Rokita zwołał na 20 kwietnia 2016r. Zarząd giełdowej spółki PCC Rokita zwołał na 20 kwietnia 2016r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które m. in. ma ostatecznie postanowić o podziale rekordowo wysokiego zysku za 2015 r.

Zarząd giełdowej spółki PCC Rokita zwołał na 20 kwietnia 2016r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które m. in. ma ostatecznie postanowić o podziale rekordowo wysokiego zysku za 2015 r. Rekomendowana w projektach uchwał Walnego data wypłaty dywidendy to 13 maja 2016 r.

PCC Rokita znajduje się obecnie w grupie giełdowych spółek dywidendowych. Obecnie kolejny rok z rzędu rekomendujemy wypłatę zysku dla akcjonariuszy. – mówi Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita SA.

PCC Rokita ma dzisiaj bardzo dobrą pozycję finansową, w tej sytuacji Zarząd zdecydował się zarekomendować Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu wypłatę rekordowej dywidendy, stanowiącej 100% zysku jednostkowego netto Spółki – stwierdza Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita SA. Jednocześnie rekomendujemy wypłatę dywidendy w pierwszym możliwym dniu, który wypada 13 maja 2016 r. PCC Rokita jest, i ma ambicje być także w przyszłości, spółką, która zarówno poprawia zyski, zwiększa swoją kapitalizacje, jak i regularnie wypłaca dywidendę – dodaje Rafał Zdon.

Wypłacana w ostatnich latach dywidenda nie przeszkodziła Spółce w realizacji kolejnych rozwojowych inwestycji. W roku 2015 została zakończona kluczowa dla Spółki inwestycja konwersji produkcji chloru na nowoczesną, energooszczędną technologię membranową. PCC Rokita jest producentem zróżnicowanej gamy wyrobów chemicznych, w tym największym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem polioli.

Zarząd i Rada Nadzorcza giełdowej spółki PCC Rokita rekomendują wypłacenie 100% zysku swoim akcjonariuszom kolejny rok z rzędu.
Jeśli rekomendacje obu organów Spółki spotkają się finalnie z aprobatą Walnego Zgromadzenia, środki zostaną wypłacone akcjonariuszom proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji, czyli w wysokości 4,48 zł na jedną akcję.

Ostatecznie o przeznaczeniu zysku zadecyduje Walne Zgromadzenie.