Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Bardzo dobre wyniki Grupy PCC Rokita

2018-03-09

Działająca w branży chemicznej Grupa PCC Rokita opublikowała za rok 2017 rekordowo dobre wyniki, z zastrzeżeniem, iż wypracowane zyski trzeba analizować przez pryzmat wysokich wyników 2016 roku.

Na rezultaty roku 2016 w dużym stopniu miały wpływ czynniki jednorazowe, uwzględnione w pozostałej działalności operacyjnej. Eliminując zmiany zysku na pozostałej działalności operacyjnej, Grupa wykazałaby za 2017 rok wzrost zysku netto o blisko 18% i zysku EBITDA o ponad 15%.

Porównując natomiast zysk netto roku 2017 do roku 2013, prezentowanego podczas debiutu giełdowego, zysk ten osiągnął ponad 300% wzrost w ciągu czterech lat notowań akcji.

W 2017 roku Grupa PCC Rokita osiągnęła rekordowe wyniki z działalności dwóch podstawowych segmentów produkcyjnych, jakimi są Chloropochodne i Poliuretany. Grupa wypracowała bardzo wysoki zysk EBITDA na poziomie 266,4 mln zł i zysk netto w kwocie 182,4 mln zł. Marża brutto na sprzedaży Grupy w 2017 roku utrzymała się na wysokim poziomie, blisko 28%.

To już czwarty rok obecności akcji PCC Rokita na Giełdzie – mówi Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita SA – Z dumą możemy stwierdzić, że naszym Inwestorom konsekwentnie dajemy powody do zadowolenia. Kapitalizacja PCC Rokita na koniec minionego roku przekroczyła poziom 2 mld złotych. Na dzień przed publikacją niniejszego raportu kurs zamknięcia notowań akcji osiągnął poziom 113 zł, co razem z wypłaconą dotąd dywidendą, daje blisko czterokrotny wzrost wyceny Spółki od debiutu w roku 2014. Wypłacona w 2017 roku dywidenda w wysokości 7,56 zł na jedną akcję ponownie uplasowała PCC Rokita w czołówce polskich emitentów, oferujących najwyższe stopy dywidendy.

Siłą napędową bardzo dobrych rezultatów były rekordowe wyniki działalności dwóch podstawowych segmentów produkcyjnych Grupy. W segmencie Chloropochodne przyczyną wzrostów był wysoki poziom marż i wolumenu sprzedaży m.in. z powodu sprzyjającej koniunktury i optymalizacji produkcji. Segment wypracował wzrost EBITDA o 41,5% wobec roku 2016. W segmencie Poliuretany sytuację kreowały wyższe ceny polioli, portfolio wzbogacone o nowe produkty oraz zwiększenie udziałów w sprzedaży produktów specjalistycznych o wyższych marżach. EBITDA segmentu w 2017 roku wzrosła o 22% w stosunku do roku poprzedniego.

Mamy świadomość wartości, jaką tworzą przemyślane i konsekwentnie realizowane inwestycje. – stwierdza Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita SA – W segmencie Poliuretany zwiększyliśmy moce produkcyjne, rozważamy także możliwości dalszego podnoszenia potencjału produkcyjnego w tym segmencie. Równocześnie poszerzamy portfolio o nowe produkty, jak poliole poliestrowe. Realizujemy następne inwestycje zwiększające zdolności produkcyjne w segmencie Chloropochodne – dodaje Rafał Zdon.

Spółka aktywnie poszukuje możliwości dalszego rozwoju, w tym dostrzega potencjał wzrostowy, jaki prezentuje Azja. PCC Rokita od 2015 jest zaangażowana w Tajlandii. Kolejnym krokiem zwiększającym obecność Spółki w tym rejonie świata stanowi zawarcie w lutym 2018 roku umowy zakupu następnych udziałów tajskiej spółki produkcyjnej IRPC Polyol. Po sfinalizowaniu transakcji kupna PCC Rokita będzie posiadała 50% udziałów IRPC Polyol. W 2017 roku spółka z Grupy PCC Rokita podpisała umowy ze spółkami koncernu Petronas, jednego z największych na świecie, mające na celu rozpoczęcie przygotowań do realizacji potencjalnej inwestycji produkcyjnej w Malezji.

Działalność Grupy opiera się na stabilnej bazie finansowania, którą stanowią m.in. środki z emisji obligacji – mówi Rafał Zdon – W minionym roku ponownie zaoferowaliśmy obligacje o stałym oprocentowaniu. Wszystkie emisje spotkały się z ponadprzeciętnym zainteresowaniem Inwestorów.

Spółka od 2011 roku jest obecna na rynku Catalyst ze swoimi obligacjami. PCC Rokita była pionierem na polskim rynku papierów dłużnych jako emitent oferujący obligacje detaliczne, dedykowane głównie inwestorom indywidualnym. W 2017 roku PCC Rokita przeprowadziła emisję obligacji w ramach piątego już Programu Emisji Obligacji i pozyskała w ten sposób ponad 100 mln zł.

Akcje Spółki są notowane od 2014 roku na GPW. Spółka jest uczestnikiem indeksów sWIG80, WIG-chemia, WIGdiv oraz prestiżowego Respect Index.

PCC Rokita została w 2017 roku wyróżniona tytułem „Ambasadora Polskiej Chemii”. Tym samym Spółka została doceniona jako lider w branży chemicznej – promujący innowacyjność, tworzący miejsca pracy i respektujący zasady zrównoważonego rozwoju.