Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Raport o transakcji z podmiotem powiązanym

Raport z dnia: 2020-08-03 14:02

Zarząd PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: PCC EXOL S.A., Spółka) informuje, iż w dniu 3 sierpnia 2020 r. powziął informację o zawarciu w dniu 29 czerwca 2020r. pomiędzy PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: PCC Rokita S.A.) a Polskim Koncernem Naftowym ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku (PKN ORLEN S.A.) umowy poręczenia, na podstawie której podmiot powiązany, tj. PCC Rokita S.A. (dalej: Podmiot Powiązany), udziela poręczenia spłaty zobowiązań Spółki wobec PKN ORLEN S.A. (dalej: Transakcja). Jednocześnie Spółka informuje, że z chwilą zawarcia niniejszej umowy poręczenia wygasło poręczenie, o którym informowała raportem nr 1/2020 w dniu 14 maja 2020 r. 

1 Firma (nazwa) podmiotu powiązanego, z którym zawierana jest istotna transakcja

PCC Rokita S.A.

2 Opis charakteru powiązań między spółką a podmiotem powiązanym, z którym zawierana jest istotna transakcja

PCC Rokita S.A. oraz PCC EXOL S.A. są podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład tej samej grupy kapitałowej tj. grupy PCC SE podlegającymi kontroli tego samego podmiotu dominującego, jakim jest PCC SE z siedzibą w Duisburgu. PCC SE na dzień 31.12.2019 r. posiadała 91,74% ogólnej liczby głosów w PCC EXOL S.A. oraz 89,44% ogólnej liczby głosów w PCC Rokita S.A.

3 Data i wartość istotnej transakcji

29 czerwca 2020 r.; 30.000.000 zł 

4 Informacje niezbędne do oceny, czy Transakcja została zawarta na warunkach rynkowych

Transakcja została zawarta na warunkach rynkowych. Poręczenie zostało udzielone za wynagrodzeniem, którego wysokość mieści się w przedziale wynikającym z modelu poręczeniowego, będącego jednocześnie odniesieniem dla określenia warunków rynkowych Transakcji. Model poręczeniowy został opracowany przy udziale zewnętrznego podmiotu doradczego.

5 Informacje niezbędne do oceny, czy Transakcja jest uzasadniona interesem Spółki i akcjonariuszy Spółki niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych Spółki

Transakcja obejmuje udzielenie przez PCC Rokita S.A. poręczenia za zobowiązania przyszłe Spółki wobec PKN Orlen S.A. wynikające z umowy o współpracy surowcowej do kwoty 30.000.000 zł. Umowa ta zabezpiecza zapotrzebowanie surowcowe Spółki, stąd poręczenie udzielane celem zabezpieczenia ciągłości dostaw działa w interesie Spółki. 

Podstawa prawna:

art. 90i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych