Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Raport o transakcji z podmiotem powiązanym

Raport z dnia: 2020-05-14 00:00

Zarząd PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: PCC EXOL S.A., Spółka) informuje o udzieleniu w dniu 14 maja 2020 r. przez podmiot powiązany, tj. PCC Rokita S.A. (dalej: Podmiot Powiązany), poręczenia spłaty zobowiązań Spółki wobec PKN ORLEN S.A. (dalej: Transakcja).

1 Firma (nazwa) podmiotu powiązanego, z którym zawierana jest istotna transakcja

PCC Rokita S.A.

2 Opis charakteru powiązań między spółką a podmiotem powiązanym, z którym zawierana jest istotna transakcja

PCC Rokita S.A. oraz PCC EXOL S.A. są podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład tej samej grupy kapitałowej tj. grupy PCC SE podlegającymi kontroli tego samego podmiotu dominującego, jakim jest PCC SE z siedzibą w Duisburgu. PCC SE na dzień 31.12.2019 r. posiadała 91,74% ogólnej liczby głosów w PCC EXOL S.A. oraz 89,44% ogólnej liczby głosów w PCC Rokita S.A.

3 Data i wartość istotnej transakcji

14 maja 2020 r.; 30.000.000 zł 

4 Informacje niezbędne do oceny, czy Transakcja została zawarta na warunkach rynkowych

Transakcja została zawarta na warunkach rynkowych. Poręczenie zostało udzielone za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie spełnia warunki rynkowe, gdyż jego wysokość mieści się w przedziale wynikającym z modelu poręczeniowego, będącego jednocześnie odniesieniem dla określenia warunków rynkowych Transakcji. Model poręczeniowy został opracowany przez zewnętrzny podmiot doradczy.

5 Informacje niezbędne do oceny, czy Transakcja jest uzasadniona interesem Spółki i akcjonariuszy Spółki niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych Spółki

Transakcja obejmuje udzielenie przez PCC Rokita S.A. poręczenia za zobowiązania przyszłe Spółki wobec PKN Orlen S.A. wynikające z umowy o współpracy surowcowej do kwoty 30.000.000 zł. Umowa ta zabezpiecza zapotrzebowanie surowcowe Spółki, stąd poręczenie udzielane celem zabezpieczenia ciągłości dostaw działa w interesie Spółki. 

Podstawa prawna:

art. 90i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych