Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Raport o transakcjach z podmiotem powiązanym

Raport z dnia: 2021-03-25 17:45

Zarząd PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: PCC EXOL, Spółka) informuje, iż w dniu 25 marca 2021 r. nastąpiło przekroczenie wartości 5% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki (tj. wartość 32 081 000 zł), w wyniku udzielonego Spółce przez PCC Chemicals GmbH (PCC Chemicals) poręczenia wynikającego z trójstronnej umowy pożyczki zawartej pomiędzy PCC EXOL (pożyczkodawca), PCC SE (pożyczkobiorca) i PCC Chemicals (poręczyciel), (dalej: Umowa pożyczki). Ponadto jako zabezpieczenie udzielonego poręczenia, pomiędzy PCC EXOL a PCC Chemicals zawarta została umowa zastawu rejestrowego i zastawu cywilnego na akcjach PCC Rokita S.A.

Tym samym Spółka informuje o wszystkich transakcjach z podmiotem powiązanym, podlegających sumowaniu:

1 Firma (nazwa) podmiotu powiązanego, z którym zawierana jest istotna transakcja

PCC Chemicals

2 Opis charakteru powiązań między spółką a podmiotem powiązanym, z którym zawierana jest istotna transakcja

PCC EXOL oraz PCC Chemicals są podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład tej samej grupy kapitałowej tj. grupy PCC SE, w której PCC SE z siedzibą w Duisburgu jest podmiotem dominującym.

PCC SE jest właścicielem 100% udziałów PCC Chemicals, która według najlepszej wiedzy Spółki na dzień raportu posiada 92,7% ogólnej liczby głosów w PCC EXOL, więc PCC Chemicals jest podmiotem dominującym wobec PCC EXOL.

3 Data i wartość istotnej transakcji
  1. 25 marca 2021 r. udzielenie Spółce przez PCC Chemicals poręczenia w kwocie 6,45 mln EUR, stanowiącej równowartość 29,7 mln zł wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 23 marca 2021 r., wynikającego z Umowy pożyczki.

  2. 25 marca 2021 r. zawarcie pomiędzy PCC EXOL a PCC Chemicals umowy zastawu rejestrowego i zastawu cywilnego o wartości 8,6 mln EUR, stanowiącej równowartość 39,6 mln zł wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 23 marca 2021 r., wynikającego z Umowy pożyczki, na akcjach PCC Rokita S.A., jako zabezpieczenie udzielonego poręczenia opisanego w pkt 1.

4 Informacje niezbędne do oceny, czy Transakcja została zawarta na warunkach rynkowych

Transakcje wskazane w pkt. 1 i 2 są transakcjami ściśle związanymi z transakcją główną, jaką jest udzielenie pożyczki przez PCC EXOL dla PCC SE. Transakcje te są zatem realizowane w związku z pożyczką, która została udzielona do PCC SE na warunkach rynkowych. Wynagrodzenie dla transakcji głównej spełnia warunki rynkowe, gdyż jego wysokość mieści się w przedziale wynikającym z modelu pożyczkowego, który - w oparciu o przyjęte założenia – adresuje m.in. aspekt zabezpieczenia pożyczki. Model zawiera dane rynkowe stanowiące bazę dla określenia warunków rynkowych transakcji. Model został opracowany na podstawie konsultacji z zewnętrznym podmiotem doradczym.

5 Informacje niezbędne do oceny, czy Transakcja jest uzasadniona interesem Spółki i akcjonariuszy Spółki niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych Spółki
  1. Transakcja obejmuje udzielenie Spółce przez PCC Chemicals poręczenia w kwocie 6,45 mln EUR, stanowiącej równowartość 29,7 mln zł wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 23 marca 2021 r., wynikającego z Umowy pożyczki.

  2. Transakcja obejmuje zawarcie pomiędzy PCC EXOL a PCC Chemicals umowy zastawu rejestrowego i zastawu cywilnego o wartości 8,6 mln EUR, stanowiącej równowartość 39,6 mln zł wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 23 marca 2021 r., wynikającego z Umowy pożyczki, na akcjach PCC Rokita S.A., jako zabezpieczenie udzielonego poręczenia opisanego w pkt 1.

Ad 1. Przy ocenie transakcji należy mieć na uwadze, że poręczenie zostało ustanowione jako zabezpieczenie dla Umowy pożyczki do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 150% wartości pożyczki a transakcja pożyczki została zawarta na warunkach rynkowych.

Ad. 2. Przy ocenie transakcji należy mieć na uwadze, że umowa zastawu rejestrowego i zastawu cywilnego została zawarta jako zabezpieczenie dla udzielonego poręczenia, które stanowi zabezpieczenie Umowy pożyczki do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 200% wartości pożyczki a transakcja pożyczki została zawarta na warunkach rynkowych.

Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na poziomie istotnie wyższym niż oprocentowanie lokaty bankowej.

Przedmiotem zastawów są akcje PCC Rokita S.A., wiarygodnej spółki o stabilnej sytuacji, notowanej na rynku regulowanym GPW.

PCC EXOL jest spółką rentowną i generuje stabilne przepływy z działalności operacyjnej, co przy ograniczonych potrzebach kapitałowych pozwala jej na generowanie istotnych pozytywnie przepływów.

Podstawa prawna:

art. 90i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych