Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Raport o transakcjach z podmiotem powiązanym

Raport z dnia: 2020-09-29 18:27

Zarząd PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: PCC EXOL S.A., Spółka) informuje, iż w dniu 29 września 2020 r. nastąpiło przekroczenie wartości 5% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki (tj. wartość 27 553 713,12 zł), w związku z zawarciem z PCC SE umowy pożyczki wraz z umową zastawu rejestrowego i zastawu cywilnego. Tym samym Spółka informuje o wszystkich transakcjach z podmiotem powiązanym, podlegających sumowaniu:

1 Firma (nazwa) podmiotu powiązanego, z którym zawierana jest istotna transakcja

PCC SE

2 Opis charakteru powiązań między spółką a podmiotem powiązanym, z którym zawierana jest istotna transakcja

PCC EXOL S.A. oraz PCC SE są podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład tej samej grupy kapitałowej tj. grupy PCC SE, w której PCC SE z siedzibą w Duisburgu jest podmiotem dominującym. PCC SE na dzień 31.08.2020 r. posiadała 91,96% ogólnej liczby głosów w PCC EXOL S.A.

3 Data i wartość istotnej transakcji
  1. 30 marca 2020 r.; umowa pożyczki o wartości 7 944 125,00 zł, spłacona w całości; oraz umowa zastawu rejestrowego i zastawów cywilnych o wartości 15 888 250,00 zł zwarta w związku z umową pożyczki;

  2. 29 września 2020 r.; umowa pożyczki w kwocie 3,3 mln EUR, stanowiącej równowartość 15,12 mln zł wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 29.09.2020 r.; oraz umowa zastawu rejestrowego i zastawu cywilnego o wartości 6,6 mln EUR, stanowiącej równowartość 30,24 mln zł wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 29.09.2020 r., zawarta w związku z umową pożyczki.

4 Informacje niezbędne do oceny, czy Transakcja została zawarta na warunkach rynkowych

Umowy zastawów rejestrowych i zastawów cywilnych zostały zawarte jako zabezpieczenie dla umów pożyczek.
Transakcje pożyczek zostały zawarte na warunkach rynkowych. Pożyczki zostały udzielone za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie spełnia warunki rynkowe, gdyż jego wysokość mieści się w przedziale wynikającym z modelu pożyczkowego, będącego jednocześnie odniesieniem dla określenia warunków rynkowych Transakcji. Model został opracowany na podstawie zaleceń zewnętrznego podmiotu doradczego.

5 Informacje niezbędne do oceny, czy Transakcja jest uzasadniona interesem Spółki i akcjonariuszy Spółki niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych Spółki
  1. Transakcja obejmowała udzielenie PCC SE przez PCC EXOL S.A. pożyczki w kwocie 7 944 125,00 zł, pożyczka została spłacona w całości. Ponadto zawarto umowę zastawu rejestrowego i zastawów cywilnych pomiędzy PCC SE i PCC EXOL S.A., zgodnie z którą PCC SE ustanowiła na rzecz PCC EXOL S.A. zastaw na akcjach PCC Intermodal S.A. do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 15 888 250,00 zł zabezpieczający wierzytelność PCC EXOL S.A. o zwrot pożyczki;

  2. Transakcja obejmuje udzielenie PCC SE przez PCC EXOL S.A. pożyczki w kwocie 3,3 mln EUR, stanowiącej równowartość 15,12 mln zł wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 29.09.2020 r.. Ponadto zawarto umowę zastawu rejestrowego i zastawu cywilnego pomiędzy PCC SE i PCC EXOL S.A., zgodnie z którą PCC SE ustanowiła na rzecz PCC EXOL S.A. zastaw na akcjach PCC Rokita S.A. do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 6,6 mln EUR, stanowiącej równowartość 30,24 mln zł wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 29.09.2020 r., zabezpieczający wierzytelność PCC EXOL S.A. o zwrot pożyczki.

Przy ocenie transakcji należy mieć na uwadze, iż umowy zastawów rejestrowych i zastawów cywilnych zostały zawarte jako zabezpieczenie dla umów pożyczek a transakcje pożyczek zostały zawarte na warunkach rynkowych.

Jednocześnie oprocentowanie pożyczek zostało ustalone na poziomie istotnie wyższym niż oprocentowanie lokaty bankowej a transakcje zabezpieczone zostały zastawem do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 200% wartości danej pożyczki.
Ponadto PCC EXOL S.A. jest spółką rentowną i generuje stabilne przepływy z działalności operacyjnej, co przy ograniczonych potrzebach kapitałowych pozwala jej na generowanie istotnych pozytywnych przepływów.

Podstawa prawna:

art. 90i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych