Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 45/2020

Zmiany w Zarządzie

Raport z dnia: 2020-08-31 11:51

Zarząd PCC EXOL SA (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2020 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki została złożona przez Pana Mirosława Siwirskiego rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Jednocześnie Pan Mirosław Siwirski zadeklarował wolę uczestniczenia w Radzie Nadzorczej Spółki.

Wobec złożonej deklaracji, Rada Nadzorcza postanowiła wystąpić z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w celu podjęcia uchwały w sprawie powołania Mirosława Siwirskiego w skład Rady Nadzorczej.

Ponadto Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie ustanowienia jednoosobowego składu Zarządu i powołania dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu Pana Rafała Zdona na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Informacje dotyczące w/w Pana Rafała Zdona jako osoby zarządzającej, określone w § 10 ust. 4, 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zostały załączone do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz § 5 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Pliki do pobrania