Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 60/2020

Zmiany w Zarządzie

Raport z dnia: 2020-12-03 10:31

Zarząd PCC EXOL SA (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 3 grudnia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie ustanowienia dwuosobowego składu Zarządu oraz powołania na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Dariusza Ciesielskiego a dotychczasowego Prezesa Zarządu Pana Rafała Zdona na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki. Niniejsze uchwały Rady Nadzorczej wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Informacje dotyczące Pana Dariusza Ciesielskiego oraz Pana Rafała Zdona jako osób zarządzających, określone w § 10 ust. 4, 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zostały załączone do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz § 5 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.